Kinderen zijn een geschenk van de Heer.

(English below)

Psalm 127:3 (HSV) zegt dat kinderen het eigendom zijn van de HEERE, de vrucht van de schoot is Zijn beloning!
Deze krachtige tekst staat op het visitekaartje die we inmiddels op een bijzondere manier hebben ontvangen. Er ging iets fout tijdens het proces van bestellen, waardoor de deadline onder druk kwam. Maar de Heer is onze Herder, Hij gaat voor ons uit en gaf ons hierdoor uiteindelijk een dubbele zegen: het aantal kaartjes wat we ontvingen was verdubbeld. Nu kunnen we naar hartenlust uitdelen!

“Laga Mi Biba” betekent: Laat mij leven.

De afgelopen tijd stond in het teken van nieuwe ontmoetingen. De Here bracht ons christenen uit Nederland op het pad met wie we een geweldig krachtige dag hebben doorgebracht. Zij waren hier op vakantie en hadden kennis gemaakt met anderen op dit eiland; een jong echtpaar met een klein dochtertje, die hier net twee maanden wonen en op zoek zijn naar een (huis)gemeente. Die dag hebben we ook nog een team ontmoet die in de gevangenis op Curaçao het evangelie hebben gepredikt en ca. 30 mannen hebben gedoopt. Wat een prachtige ontmoeting samen, en dat allemaal op een dag. We dienen een machtig God!

Krachtige ontmoeting met broers en zussen!

Het is echt de Here die mensen bij elkaar brengt en zo Zijn gemeente Zelf bouwt. Inmiddels hebben we al een paar ontmoetingen gehad met het jonge echtpaar en het verlangen om met elkaar te groeien naar het hart van Jezus wordt alleen maar groter. Heerlijk samen kerk zijn.

Huiskerk samenkomst op het dak

Op de markt, waar we één keer per maand staan met onze producten, gebeuren ook mooie dingen. Mooie gesprekken en de vorige keer mocht Arjan bidden voor een vrouw met erge rugpijn. Ze voelde bijna geen pijn meer na gebed en kon veel beter lopen. Over twee weken zien we haar weer, we zijn benieuwd naar haar getuigenis.
De afgelopen tijd hebben we voor verschillende mensen mogen bidden voor genezing, bevrijding en de Heilige Geest. Altijd een feest om de Heer krachtig aan het werk te zien in mensenlevens.

Het is voor velen vakantietijd. Wij gaan de komende drie weken genieten van onze dochter, schoonzoon en hun kinderen. Een kostbaar geschenk van de Heer (Ps. 127) Heerlijk om ze een paar weken dicht bij ons te hebben. Eindelijk kunnen logeren bij opa en oma en samen snorkelen in de zee; we gaan er volop van genieten.

Lieve groet van ons beide, Arjan & AnnieChildren are a gift from the Lord.

Psalm 127:3 says that children are the property of the LORD, the fruit of the womb is His reward!
This powerful text is on the business card that we have now received in a special way. Something went wrong during the process of making it, putting pressure on the deadline. But the Lord is our Shepherd, He goes before us and through this He gave us a double blessing: the amount of cards we received was doubled. Now we can hand out to our heart’s desire!

The past time was marked by new encounters. The Lord brought us Christians from the Netherlands with whom we spent a wonderfully powerful day. They were here on vacation and had met others on this island; a young couple with a little daughter, who have just settled on the island for two months and are looking for a (home) church. They too were present that same day. It is truly the Lord who brings people together and thus builds His own church. Meanwhile we have had a few meetings with the young couple and the desire to grow together to the heart of Jesus only increases.
Enjoy fellowshipping and being church together.

That day we also met a team who preached the gospel in prison on Curacao and baptized ca. 30 men. What a wonderful meeting together, and all this in one day. We serve a mighty God!

At the market, where we stand once a month with our products, wonderful things are happening as well. Beautiful conversations and last time Arjan was allowed to pray for a woman with terrible back pain. She felt almost no pain after prayer and could walk much better. We will see her again in two weeks, we are curious about her testimony. Recently we have been able to pray for several people for healing, deliverance and the Holy Spirit. It is always a joy to  see the Lord powerfully at work in people’s lives.

It is vacation time for many. We will be enjoying our daughter, son-in-law and their children for the next three weeks. A precious gift from the Lord (Ps. 127) Wonderful to have them close to us for a few weeks. Finally being able to stay with grandpa and grandma and snorkeling together in the sea; we are going to enjoy it to the fullest.

Sweet greetings from us both, Arjan & Annie

De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets.

(English below)

In de vorige blog schreven we over nieuwe plannen; een bedrijfje, gekoppeld aan een opvanghuis. Vol enthousiasme zijn we begonnen, maar al snel deed de Heer deuren dicht. Financieel kregen we het niet voor elkaar om te kunnen starten met een eigen stroopwafel kraam om ons product te kunnen verkopen.
Emotioneel heeft dit ons een zware klap gegeven. We hebben al zo lang gewacht en keken vol verwachting uit naar het nieuwe en dan gebeurt het niet zoals we graag zouden zien. Gelukkig is onze Heer een liefdevol Herder. Hij heeft ons doen neerliggen in groene weiden om uit te rusten.
We waren de wanhoop nabij en stonden op het punt om alles op te geven toen Hij Zijn hand liefdevol naar ons uitstak. We mochten tot rust komen door 2 weken vakantie aan de andere kant van het eiland te genieten van Gods grootheid. In de tweede week begon de Heer in ons te werken en te spreken door Zijn Woord, door boeken en door dromen en gesprekken.
We ontdekten dat het bedrijfje niet Gods plan is, maar een menselijk plan. God heeft dat niet nodig, niets is voor Hem onmogelijk. We richten ons nu weer op onze werkelijke taak en er gebeuren prachtige dingen. In het onzichtbare ligt alles al klaar, stapje voor stapje gaat het zichtbaar worden voor onze natuurlijke ogen.

Afgelopen zondag stonden we op een markt met verschillende producten. We hebben genoten, vooral van de contacten die hieruit ontstaan. Volgende maand gaan we weer. De opbrengst sparen we voor de stichting die we binnenkort op gaan richten.
Ondertussen zijn er visitekaartjes onderweg. Zodra die er zijn gaan we met enquête formulieren de straat op om duidelijk te krijgen hoe abortus leeft onder de jongeren.
Zo worden de kaartjes uitgedeeld en komt er bekendheid. Er wordt gewerkt aan een website voor de stichting. We gaan door….in geloof en vertrouwen. We willen ons niet laten tegenhouden door teleurstelling of tegenslagen. De Here zelf gaat voor ons uit, bij Hem is niets onmogelijk.

Ondertussen delen we het evangelie met wie het maar wil horen. Een paar weken geleden ontmoetten we een vrouw die een half jaar geleden gedoopt is. Op onze vraag of ze de Heilige Geest ook had ontvangen zei ze: “ik denk het wel, maar weet het niet zeker.” Ze sprak niet in tongen, was daar ook enigszins bang voor, omdat ze vroeger een eigen codetaal heeft ontwikkeld. Ze wil niet zelf wat bedenken.
Na uitleg hierover, wilde ze toch wel graag bidden voor ontvangst van de Heilige Geest en tongentaal. Het was geweldig wat de Heilige Geest deed. Ze begon te stralen, bijna licht te geven, ze werd heel warm en begon in tongentaal te spreken. Ze wilde er niet meer mee stoppen. Ze was zo blij, haar hele gezicht straalde en ze zei: “dit is mijn “Thuis-taal”, zo vertrouwd, zo fijn.” Voor ons ook erg bemoedigend als de Heilige Geest zichtbaar werkt.

In vertrouwen gaan we aan Gods hand verder met ons avontuur op Curaçao. Uitgerust weer achter de Herder aan. Hij leidt ons iedere dag.
We willen iedereen bedanken die ons helpt, ondersteunt, meestrijdt, bidt en gelooft in onze missie hier op Curaçao.

Lieve groet van ons,
Arjan & Annie

The Lord is my Shepherd, I lack nothing.

In the last blog we wrote about new plans; a small business, linked to a shelter. Full of enthusiasm we started, but soon the Lord was closing doors.
Financially we could not manage to start our own syrup waffle stand to sell our product. Emotionally, this dealt us a heavy blow. We had been waiting and looking forward to the new thing for so long and then it doesn’t happen the way we hoped it would. Thankfully, our Lord is a loving Shepherd. He has caused us to lie down in green pastures to rest. We were close to being desperate and about to give up everything when He lovingly reached out His hand to us. We were allowed to rest by spending 2 weeks of vacation on the other side of the island enjoying God’s greatness. In the second week the Lord began to work and speak in us through His Word, through books and through dreams and conversations. We discovered that the small business is not God’s plan, but a human plan. God does not need that, nothing is impossible for Him. We are now focusing again on our real task and wonderful things are happening. In the unseen everything is already there, step by step it will become visible to our natural eyes.

Last Sunday we were at a market with different products. We enjoyed it, especially the contacts that come from it. Next month we will go again. We are saving the profits for the foundation we will soon be starting.  Meanwhile, business cards are on their way. As soon as they arrive, we will take survey forms to the streets to find out how young people think about abortion.  In this way the cards will be distributed and publicity will be created. We are working on a website for the foundation. We continue….in faith and trust. We do not want to let be held back by disappointment or setbacks. The Lord Himself goes before us, with Him nothing is impossible.

In the meantime, we share the gospel with whomever wants to hear it. A few weeks ago we met a woman who was baptized six months ago. When we asked her if she had received the Holy Spirit, she said: “I think so, but I’m not sure.”
She did not speak in tongues, was also somewhat afraid of that, because she used to develop her own code language. She doesn’t want to think up something herself. After explaining this, she still wanted to pray for receiving the Holy Spirit and speaking in tongues. It was amazing what the Holy Spirit did. She began to shine, almost giving light, she became very warm and began to speak in tongues. She didn’t want to stop. She was so happy, her whole face was shining and she said, “this is my ‘Home language’, so familiar, so nice.”
For us also very encouraging when the Holy Spirit works visibly. In confidence we continue our adventure in Curaçao at God’s hand. Equipped again, following the Shepherd. He leads us every day.

In confidence we continue our adventure in Curaçao at God’s hand. Equipped, we follow the Shepherd. He leads us every day.
We want to thank everyone who helps us, supports, fights with us, prays and believes in our mission here on Curaçao.

Sweet greetings from us,
Arjan & AnnieGods plan word zichtbaar! God’s plan becomes visible!

(English below)

“De mens stippelt zijn weg uit, de Heer bepaalt de richting die hij gaat.” Spreuken 16:9

We zijn al weer 2 maanden verder na ons laatste blogbericht en er is veel gebeurd.
De kick-starts op Aruba en Curaçao zijn inmiddels geweest.
Ons avontuur op Aruba was overweldigend! Het weekend van de kick-start was gaaf. Heerlijk om met een groep mensen samen te zijn en samen te leren en uit te stappen.
We zijn de straat op geweest en hebben gebeden voor veel mensen, ook veel genezingen gezien. De meest opvallende voor ons was van de vrouw op deze foto.

Ze had erg veel pijn aan haar vingers en pols. Er was een groot, dik litteken zichtbaar van operaties. Ze kon haar vinger niet strekken zonder pijn in haar pols te voelen.
Na gebed was de pijn volledig weg. De vrouw was zo aangeslagen dat ze een winkel in rende en daar achterin alleen maar bleef kijken naar haar hand die ze weer gewoon kon bewegen. Ze is niet meer terug gekomen om verder te praten. Dat was overigens ook heel lastig, zij sprak alleen maar Spaans en niemand in ons groepje sprak dat. Er was een andere vrouw die ons had geholpen, maar ook zij was al weer weg. Maar door het zien van haar verbazing was duidelijk dat God haar genezen had.

Na het weekend terug naar Curaçao, toch?? Als de verplichte PCR-test tenminste negatief is…. en dat was voor Arjan niet zo. Oké, en nu?
Tijdens het weekend hadden we een echtpaar ontmoet met wie we heel goed contact kregen, zij staan op dezelfde manier in het leven als wij, als discipelen van Jezus. Zij hebben ons bij hen thuis, in een appartement, verzorgd. Werkelijk overweldigend goed is er voor ons gezorgd.


We hadden de hoop en het verlangen dat we 5 dagen later mochten reizen, maar toen was Annie inmiddels ook positief getest. En dat betekende dus dat we niet bij de kick-start op Curaçao konden zijn. Dit was voor ons even heel erg moeilijk en niet te begrijpen. En daar waar wij in onze wanhoop God naar het “waarom” vroegen, kwam Hij met Zijn reden.
In onze slaapkamer stond deze tekst op de muur “Be still and know I Am God.”
Psalm 46:10

We hebben veel gesprekken gehad met het echtpaar, Giovan en Natalie, o.a. over de reden van ons wonen op Curaçao en de weg die God met ons gegaan is tot nu toe.
Alle dromen kwamen weer voorbij. Tot de dag kwam dat we samen met hen alles op papier zetten en een stappenplan hebben gemaakt om onze dromen waar te zien worden. Ineens worden dromen zichtbaar en kunnen we er naar toe werken om het te realiseren.
Dit was dus de reden waarom we op Aruba moesten blijven en deze lieve, nieuwe vrienden mochten ontmoeten. Wat een groot God dienen we. Alles op Zijn tijd, het is Zijn plan, Hij bepaalt de richting!!

In het kort:
De eerste keer dat we Curaçao bezochten is er een zaadje in ons geplant met het verlangen om een opvanghuis te beginnen voor jonge tienermeisjes die zwanger zijn geworden en in nood zijn hierdoor.
Tot nu toe hadden we geen idee hoe we dit konden realiseren en bleven we dit in gebed aan de Here vragen. En nu ineens zitten we “vast” op Aruba en spreekt de Here door Giovan en Natalie hoe we aan het werk mogen gaan. Welke stappen we mogen gaan zetten om een stichting te beginnen met een bedrijfje ernaast om het opvanghuis mede te kunnen financieren. Een prachtig plan is geboren en nu gaan we stapje voor stapje zetten om het werkelijkheid te laten worden. We hebben weer hoop en nieuwe kracht ontvangen.
“Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij.” Jozua 1:9
De tekst die de afgelopen 4 jaren ons houvast was, wordt nu nog krachtiger.
We houden jullie graag op de hoogte in de volgende blogs.
Bidden jullie met ons mee voor dit nieuwe avontuur, dat we Gods richting volgen en dat Hij onze stappen zegent.

Lieve groet van ons beide vanuit Curaçao

Arjan & Annie

God’s plan becomes visible!s visible!

“Man plans his way; the Lord determines the direction he goes.” Proverbs 16:9
It’ s been 2 months since our last blog post and a lot has happened.
The kick-starts in Aruba and Curacao have now been.
Our adventure in Aruba was overwhelming! The weekend of the kick-start was cool. Wonderful to be with a group of people and learn and go out together.
We went out on the streets and prayed for many people, also saw many healings. The most striking one for us was from the woman on this picture.
She had very bad pain in her fingers and wrist. There was a large, thick scar visible from surgeries. She could not stretch her finger without feeling pain in her wrist.
After prayer, the pain was completely gone. The woman was so touched that she ran into a store and in the back of it just kept looking at her hand that she could just move again. She did not come back to talk further. That was also very difficult by the way, she only spoke Spanish and no one in our group spoke it. There was another woman who had helped us, but she also had left. But by seeing her surprise it was clear that God had healed her.

Back to Curacao after the weekend, right? At least if the mandatory PCR test is negative…. and it wasn’t for Arjan. Okay, and now?
During the weekend we had met a couple with whom we got along very well, they are in the same way in life as we are, as disciples of Jesus. They took care of us at their home, in an apartment. Truly overwhelmingly, we were taken care of.
We had hopes and desires that we could travel 5 days later, but by then Annie had tested positive. And that meant that we couldn’t be at the kick-start on Curacao. This was very difficult for us to understand.
And where we in our despair asked God for the “why”, He came with His reason.
In our bedroom, this text was on the wall “Be still land know I Am God.”
Psalm 46:10

We have had many conversations with the couple, Giovan and Natalie, about the reason for our stay on Curaçao and the way God has gone with us so far. All the dreams were passing by again.
Until the day came that we put everything on paper together and made a plan to see our dreams come true. Suddenly dreams become visible and we can work towards making it a reality.
So this was why we had to stay on Aruba and get to meet these kind, new friends. What a great God we serve. Everything in His timing, it’s His plan, He sets the direction!!!

In short:
The first time we visited Curaçao, a seed was planted in us with the desire to start a shelter for young teenage girls who have become pregnant and are in need because of this.
Until now we had no idea how to make this a reality and kept asking the Lord about this in prayer. And now suddenly we are “stuck” on Aruba and the Lord is speaking through Giovan and Natalie how we can get to work on the project. Which steps we can take to start a foundation with a small business next to it to be able to partly finance it. A beautiful plan was born and now we are going to take step by step to make it a reality. We have received hope and new strength.

“Be firm and steady, do not let anything hold you back or discourage you, for wherever you go, the Lord your God will stand by you.” Joshua 1:9
The text that has been our anchor for the past 4 years is now becoming even more powerful.
We will be happy to keep you updated in the coming blogs.
Please join with us in prayer for this new adventure, that we follow God’s direction and that He blesses our steps.

Warm greetings from both of us from Curaçao
Arjan & Annie

Als God nieuwe deuren opent…….

(English below)

“Zie, Ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt?
Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis.”
 Jesaja 43:19

De vorige keer meldden we dat we vol verwachting uitzien naar iets nieuws wat al wel voelbaar is, maar nog niet zichtbaar.
In verwondering zien we hoe de Here Zelf voor ons uitgaat en Zelf Zijn Gemeente bouwt.
We zijn in contact gekomen met 2 vrouwen die de Here dienen in Geest en in Waarheid. Af en toe komen we samen om met elkaar te eten en Gods Woord te delen. Kostbaar en bemoedigend. Volgende week, de eerste kerstdag, gaan we elkaar weer ontmoeten, ongeveer 12 mensen als iedereen komt. Wat een feest!

Een vrouw die op zoek is naar de Waarheid, heeft contact met ons opgenomen.
We hebben het evangelie mogen delen op een terras, waarbij niet alleen de vrouw aan onze lippen hing, maar waarbij ook veel anderen stil meeluisterden. Het was bijzonder te ervaren hoe we met het delen van het evangelie, ook gelijk mochten zaaien op een vol terras. Zelfs de bediening bleef met respect op een afstand tot we klaar waren. Gods leiding dat we ondertussen niet gestoord werden.

Het werk op de plantage is voorbij. De eigenaar heeft andere plannen en daardoor is onze hulp overbodig geworden. God Zelf sluit deze deur en opent ook direct weer een nieuwe deur, want….
Er komt een kickstart op Aruba en op Curaçao!! Yeahhhh!!
We gaan eind januari voor een week naar Aruba om daar te helpen met een kickstart en om te fellowshippen, want Aruba is wel heel dichtbij. Het is ons buur-eiland.
Daarna gaan we terug naar Curaçao en is daar het eerste weekend van februari een kickstart waar we ook weer gaan meehelpen.
Zo bijzonder hoe God dit op ons pad brengt. Wat zijn we dankbaar en we zien vol verwachting uit naar het vuur wat de Here gaat brengen. God gaat grote dingen doen, zoals Hij ons al vaak belooft heeft.  Het gaat zichtbaar worden.

Er gebeuren meer dingen, maar niet alles kunnen we melden in een blog. Er zijn veel situaties of gesprekken die persoonlijk zijn. Maar we zien de Here, die een nieuwe weg aan het voorbereiden is. In geloof en vertrouwen volgen we Hem.

Het jaar 2021 is bijna voorbij. We willen iedereen bedanken die ons het afgelopen jaar is blijven steunen en ons bemoedigen op onze plek, zelfs als er nog niets zichtbaar is.
Jullie steun, aanmoediging en gebeden zijn zo belangrijk om vol te kunnen houden, te blijven vertrouwen, dwars door alles heen.

Enorm bedankt, lieve mensen!
Warme groet Arjan & Annie

When God opens new doors…….

“Behold, I am going to do something new, now it is sprouting. Have you not noticed it yet? I am making a way through the desert, making rivers in the wilderness.” 
Isaiah 43:19

Last time we reported that we look forward expectantly to something new that is already tangible, but not yet visible. We are amazed to see how the Lord Himself goes before us and builds His own church. We got in touch with two women who serve the Lord in Spirit and in Truth. Once in a while we come together to eat together and share God’s Word. Precious and encouraging. Next week, Christmas Day, we will meet again, about 12 people if everyone comes. What a celebration! (see first photo)

A woman seeking the Truth contacted us. We were able to share the gospel on a terrace, where not only the woman was hanging on our lips, but many others were also listening quietly. It was special to experience that by sharing the gospel we were also allowed to sow seeds on a full terrace. Even the servers respectfully stayed at a distance until we were finished. It was God’s guidance that we were not disturbed in the meantime. (see the next two photo’s)

The work on the plantation is over. The owner has other plans and therefore our help has become unnecessary. God Himself closes this door and also immediately opens a new one, because….
There will be a kick start in Aruba and Curacao! Yeahhhh!!!
At the end of January we are going to Aruba for a week to help with a kickstart and for fellowship, because Aruba is very close. It is our neighbor Island. Then we go back to Curacao and the first weekend of February there is a kickstart where we also go there to help.
So special how God brings this on our path. We are so grateful and we are looking forward to seeing the fire that the Lord is going to bring. God is going to do great things, as He has promised us so often.  It is going to become visible. (last photo)

More things are happening, but not everything can be reported in a blog. There are many situations or conversations that are personal. But we see the Lord preparing a new way. In faith and trust we follow Him.

The year 2021 is almost over. We want to thank everyone who has continued to support us in the past year and encourage us in our place, even if nothing is visible yet. Your support, encouragement and prayers are so important to be able to persevere, to keep trusting, right through everything.

Thank you so much, dear people!
Warm greetings Arjan & Annie

Denk niet klein over jezelf, denk groot over Mij!


(English below)

Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd is het plan van de Heer.
(Spreuken 19:21)

Dat is een lange tijd geleden dat we een blog hebben geschreven.
Onze vakantie naar Nederland ligt alweer achter ons. We hebben niet eens alles kunnen doen wat we graag wilden, maar wat wel kon was geweldig mooi.
Vele ontmoetingen, even lekker zelf vakantie vieren, zoveel momenten waar we dankbaar op terug kijken.
Eenmaal thuis hadden we tijd nodig om weer te wennen. Er was strijd en onrust om ons heen, we werden allebei ziek. Niet leuk, maar het maakt ons sterk, we zijn op koers! Inmiddels ligt dit weer achter ons, we zijn dankbaar voor de lieve mensen die met ons mee streden en voor ons op de bres stonden. Wat hebben we elkaar nodig om staande te blijven.

Vlak voor ons vertrek naar Nederland hebben we bij onze zus Sachia een bordje opgehangen aan haar huis. Een daad van gehoorzaamheid, want dit was wat de Here haar had laten zien. “Kas di orashon“ wat betekent: “huis van gebed“.
Het is merkbaar dat de Here haar huis zegent en apart zet voor Zijn glorie. Vanaf het moment dat het bordje buiten boven de deur hangt, komen er mensen bij haar voor gebed. Iedereen die binnen komt hoort van Jezus. Genezing van een zere hand, gebed voor innerlijke genezing, de Here is aan het werk.
Het is geweldig om toe te mogen kijken hoe de Here door onze zus heen zoveel harten aanraakt. Wie kan het nou beter vertellen dan zij, in haar eigen taal en cultuur.

Sinds we weer thuis zijn op Curaçao, ervaren we een verwachtingsvolle spanning. We voelen dat de Here iets nieuws wil gaan doen, maar we weten niet wat. We zijn stil, bidden en laten ons leiden door de Heilige Geest. Soms ontvangen we woorden en we merken dat we geestelijk scherper en fijngevoeliger worden, zodat we kunnen onderscheiden waar het op aan komt. Daardoor leren we om de juiste keuzes te maken, soms dwars tegen onze eigen gevoelens in. Hij maakt ons klaar voor Zijn plan!
De tijd van wortelen lijkt voorbij, een nieuw seizoen, de groei en bloei van de plant, breekt aan. We zijn nieuwsgierig naar wat er komen gaat.

Een bemoediging.
Een tijd geleden sprak de Here deze woorden tot ons. We willen deze woorden graag met jullie delen omdat we ervaren dat het niet alleen voor ons is, maar ook voor andere, stille discipelen, die wachten op de Heer.

“Wees stil en erken dat Ik God ben. Hoog verheven boven alles wat zichtbaar is en alle machten en krachten, sta Ik!
In deze wereld wordt de duisternis meer en meer zichtbaar en houdt de mensen in zijn greep.
Mijn Koninkrijk, Mijn kracht zal ook meer en meer zichtbaar worden, want Ik ben God, de Heer. Mijn toorn zal zichtbaar zijn in de wereld, maar wie Mij toebehoren zal Ik verbergen onder Mijn vleugels. De armen en verdrukten sta Ik bij in hun nood, Ik ga hun recht doen, spreekt de Heer. Nog een korte tijd kan de vijand zijn gang gaan, maar Ik kom spoedig met een ijzeren staf. Totdat dit werkelijkheid wordt zal Ik de Mijnen beschermen en ondersteunen. Mijn kracht gaat over heel de wereld zichtbaar worden in hen die Mij toebehoren. Grote dingen ga Ik doen door Mijn dienaren, zodat de wereld ziet dat Ik God ben. Ik ga recht spreken, Ik ga het vergelden, spreekt de Heer.
Wees trouw in het kleine en het grote zal door jullie zichtbaar worden. Sta op je post en ontvang alles wat je nodig hebt voor dat waarvoor Ik je geroepen heb. Ga dapper en vastberaden door, want Ik, de Heer, ga voor jullie uit. Ik open deuren die niemand kan openen en sluit deuren die niemand kan sluiten. Het zal zichtbaar zijn dat Ik God ben, spreekt de Heer.
Zet je hart open en laat je volstromen met Mijn kracht! Ik zal heel krachtig door jullie heen werken. Je zult niet langer twijfelen, want Mijn zekerheid en Waarheid zal jullie vullen en de weg wijzen.
Ga, beweeg, wandel in Mijn naam en Ik zal met jullie zijn. Mijn hand rust op jullie. Ik zelf zal jullie Gids zijn en jullie bijstaan. In alles!
Wees stil en erken dat Ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.
(Psalm 46)
Denk niet klein over jezelf, denk groot over Mij! “

Wees bemoedigd, lieve mensen, zoals ook wij steeds weer bemoedigd worden.
Lieve groet, vanuit een wat koeler wordend Curaçao.

Ja, ja, dit is echt in het zomerse Nederland!(English)
Don’t think small of yourself, think big of Me!

A person makes all kinds of plans; what is carried out is the Lord’s plan. (Proverbs 19:21)

It’s been a long time since we wrote a blog.
Our vacation to the Netherlands is already behind us. We have not been able to do everything we wanted to, but what we could do was wonderful.
Many encounters, just enjoying our own vacation, so many moments that we look back on with thankfulness.
Once at home we needed time to get used to it again. There was battle and unrest around us, and we were both sick. Not fun, but it makes us strong, we are on the right track! Now this is behind us again, we are grateful for the dear people who battled with us and stood up for us. We need each other to stand firm.
(see photo above)

Since we returned home to Curaçao, we have been experiencing an expectant tension. We feel that the Lord wants to do something new, but we don’t know what. We are silent, pray and let ourselves be led by the Holy Spirit. Sometimes we receive words and we notice that we become sharper and more sensitive spiritually, so that we can discern what matters. As a result, we learn to make the right choices, sometimes right against our own feelings. He is preparing us for His plan!
The time of rooting seems to be over, a new season, the growth and flowering of the plant, is coming. We are curious about what is to come.
(see photo’s above)

An Encouragement.
Some time ago the Lord spoke these words to us. We would like to share these words with you because we feel that it is not only for us, but also for other, silent disciples, who are waiting for the Lord.

“Be still and acknowledge that I am God. Highly exalted above all that is visible and all powers and forces, I stand!
In this world, darkness is becoming more and more visible and is holding people in its grip.
My kingdom, My power will also become more and more visible, for I am God, the Lord. My wrath will be visible in the world, but those who belong to Me I will hide under My wings. The poor and oppressed I will stand by in their distress; I will do them justice, says the Lord. For a short time the enemy will be able to do his work, but soon I will come with a rod of iron. Until this comes to pass, I will protect and support those who are mine. My power will be manifest throughout the world in those who belong to Me. I am going to do great things through My servants, so that the world will see that I am God. I am going to render justice, I am going to retaliate, speaks the Lord.
Be faithful in the small and the great will become visible through you. Stand at your post and receive all that you need for that for which I have called you. Go forward with courage and determination, for I, the Lord, am going before you. I will open doors that no one can open and close doors that no one can close. It will be seen that I am God, speaks the Lord.
Open your hearts and let yourselves be filled with My power! I will work very powerfully through you. You will no longer doubt, for My assurance and Truth will fill you and show you the way.
Go, move, walk in My name and I will be with you. My hand rests upon you. I Myself will be your Guide and will assist you. In everything!
Be still and acknowledge that I am God, exalted above the nations, exalted above the earth. (Psalm 46)
Don’t think small of yourself, think big of Me! “

Be encouraged, dear people, as we too are continually encouraged.
Sweet greetings from a somewhat cooler Curaçao.


Discipelschap, genezing, voorziening en verhoorde gebeden. God is goed!

(English below)

Lieve mensen,

In Joh.17:22 zegt Jezus in Zijn gebed tot Zijn Vader: “Ik heb hen (de discipelen) dezelfde eer en glorie gegeven als U Mij gegeven hebt, om hen zo één te laten zijn als U en Ik.”
Eén zijn met elkaar zoals Jezus één is met Zijn Vader. Hoe doe je dat in een vreemd land, met een andere cultuur en andere gewoontes. Dat kost tijd, daarin mag je leren zoals een kind mag leren lopen en praten. Kijken, proberen, doen, vallen, huilen, opstaan en weer doorgaan.
Discipel zijn is elkaar tot hand en voet zijn, elkaar helpen, vertrouwen en samen onze Leider, Jezus, volgen. Samen dezelfde Leermeester, de Heilige Geest, hebben.
Hier moest ik aan denken bij deze foto, toen we door een moeilijk begaanbaar stukje onze weg gingen, nadat we Gods kracht en Zijn liefde uit mochten delen.

Hier moest ik ook aan denken toen we samen mochten bidden voor genezing en herstel van een kapotte knie door een ongeluk. In eenheid, door de taal van de Heilige Geest en het Nederlands/Papiaments mochten we uitdelen, de handen opleggen en het goede nieuws brengen.
Deze man had erge pijn, hij kon niet zonder brace lopen en niet staan op zijn linkerbeen. In een seconde genas de Heer hem, zijn ogen spraken al voor zijn mond iets kon zeggen. Zo geweldig te zien als God mensen aanraakt en geneest.
Hij had ook pijn aan zijn rug. Zijn benen bleken niet gelijke lang te zijn, er zat zeker 2 centimeter verschil in. Ook dat herstelde de Heer.
Het blijft een wonder en een feest om steeds weer Zijn grootheid uit te mogen delen en er zelf getuige van te zijn.

Het is al weer ruim 3 jaar geleden dat ons avontuur op Curaçao begon en de Here is ons altijd trouw gebleven!
Zonder uitgezonden te worden door een kerk of organisatie zijn we gehoorzaam op weg gegaan toen de Heer ons riep, net als Abraham. En we dienen dezelfde God als Abraham, Izaäk en Jakob, Hij is niet veranderd.
Toen Hij ons op pad stuurde beloofde Hij ons alles te geven wat we nodig hebben en Hij doet wat Hij belooft!
We leven hier nu ruim 3 jaar, zoals Elia kon leven bij de weduwe in Sarefat, er is steeds genoeg. We leren om te bidden voor wat we nodig hebben. De Heer geeft ons iedere dag genoeg om te leven. Het is voor ons een groot wonder om na 3 jaren te ervaren hoe Hij steeds voorziet in alles. We werken hier niet voor geld, dat mogen we ook niet zonder werkvergunning.
Als we terug kijken met onze menselijke ogen, is het onmogelijk dat we hier nog zijn. We huren een huis, hebben een auto, onze vaste lasten, genoeg te eten en ook nog genoeg om te kunnen uitdelen en dat alles zonder een vast inkomen. Gods zegen is overvloedig als we gehoorzaam doen wat Hij ons opdraagt te doen.
We hebben God gebeden voor tickets en open deuren om naar Nederland te kunnen en dat gebed is verhoord. God zegent zo rijk, Hij ziet ons hart en verhoort onze gebeden, wat een liefde.
We gaan binnenkort voor een vakantie naar Nederland. We zien er zo verlangend naar uit om onze geliefden weer te ontmoeten.
We zijn stil en dankbaar voor de deuren die Onze Hemelse Vader opent.

We groeien in geloof en vertrouwen, volkomen afhankelijkheid zijn van Hem.
Een klein plantje dat verpot wordt lijkt eerst niet verder te groeien, soms lijkt het zelfs of het dood gaat. Maar onder de grond, niet zichtbaar, gaat de groei door. En na een poosje wordt het zichtbaar, het groeit, er komen nieuwe blaadjes, knopjes enz. Dan weet je dat het goed komt.
We leren veel van het geestelijke leven door te kijken naar onze planten. Op dit moment zien we veel vrucht bij de papaya’s.

dav

Het is nu de tijd om veel vrucht te geven en dat kan alleen door de zegen van de Heer. Hij is het die laat groeien, wij geven water en voeding. Het is genieten en opbouwend, dan verlang je naar meer!

We brengen jullie een zonnige groet vanuit het mooie Curaçao,
en voor degene die we gaan ontmoeten in Nederland, tot snel!

Gods zegen!
Arjan & Annie

Discipleship, healing, provision and heard prayers.
God is good!

Dear people,

In John 17:22 Jesus says in His prayer to His Father, “I have given them (the disciples) the same honor and glory as You have given Me, that they may be as one as You and I.”
To be one with one another as Jesus is one with His Father. How do you do that in a foreign country, with a different culture and different customs. That takes time, in that you may learn like a child learns to walk and talk. Watching, trying, doing, falling down, crying, getting up and going on.
Being a disciple is being a hand and foot for each other, helping each other, trusting each other and together following our Leader, Jesus. Having the same Teacher, the Holy Spirit, together.
This is what I was thinking about with this photo, when we went our way through a difficult patch, after we were allowed to share God’s power and His love.

I was also reminded of this when we were allowed to pray together for healing and recovery of a broken knee caused by an accident. In unity, through the language of the Holy Spirit and the Dutch/Papiamento language we were able to hand out, lay hands on and bring the Good News.
This man was in severe pain, he could not walk without a brace and could not stand on his left leg. In one second the Lord healed him, his eyes spoke even before his mouth could say anything. So wonderful to see when God touches and heals people.
He also had pain in his back. His legs were not the same length, there was at least 2 centimeters difference. The Lord restored that too.
It remains a miracle and a feast to be able to share His greatness over and over again and to witness it for ourselves.

It has been over three years since our adventure in Curacao began and the Lord has always been faithful to us!
Without being sent by a church or organization, we obediently went on our way when the Lord called us, just like Abraham. And we serve the same God as Abraham, Isaac and Jacob, He has not changed.
When He sent us on our way He promised to give us everything we need and He does what He promises!
We have been living here for over 3 years now, like Elijah could live with the widow in Zarephath, there is always enough. We are learning to pray for what we need. The Lord gives us enough to live each day. It is a great miracle for us to experience after 3 years how He always provides for everything. We don’t work for money here, we are not allowed to without a work permit. If we look back with our human eyes, it is impossible that we are still here. We rent a house, have a car, our monthly bills, enough to eat and also enough to give away and all this without a permanent income. God’s blessing is abundant when we obediently do what He tells us to do.
We have prayed to God for tickets and open doors to be able to go to Holland and that prayer has been answered. God blesses so richly, He sees our hearts and answers our prayers, such a love.
We are going to Holland soon for a vacation. We look forward so longingly to meeting our loved ones again.
We are silent and grateful for the doors that Our Heavenly Father opens.

We grow in faith and trust, being completely dependent on Him.
A small plant that is repotted does not seem to grow any further at first, sometimes it even seems to die. But under the ground, not visible, the growth continues. And after a while it becomes visible, it grows, new leaves appear, buds, etc. Then you know it’s going to be all right.
We learn a lot of spiritual life by looking at our plants. Right now we are seeing a lot of fruit on the papayas. Now is the time to give much fruit and this is only possible because of the Lord’s blessing. It is He who makes it grow, we water and nurture. It is enjoyable and edifying, then you long for more!

We bring you sunny greetings from beautiful Curaçao,
and for those of you we are going to meet in the Netherlands, see you soon!

Blessings,
Arjan & Annie

Heb elkaar lief!

(English below)
Het is groen op het eiland. Daar waar het anders in deze tijd droog en dor is, geniet de natuur nu van een bijzondere periode van regen. Bijna iedere dag valt er wel een (kleine) bui. Het is meer bewolkt en regenachtig dan andere jaren om deze tijd. Een zegen van de Heer, waar de natuur zichtbaar van geniet.
Ook voor de plantage is dit een zegen. God Zelf geeft water, waardoor de planten er veel beter uitzien. Naast de papaya’s gaan nu ook de bananen bloeien en wordt vrucht zichtbaar. Schitterend om te zien hoe het groeit aan de boom, een kunstwerk van onze Schepper.


Ruim een week geleden alweer hebben we een live interview gehad bij
the Last Reformation, TLR World. We hebben ervan genoten, wat zijn we dankbaar dat we hier aan mee mochten werken. We bidden dan ook dat velen hierdoor bemoedigd mogen worden. Voor wie het interview niet gezien heeft en nu wel nieuwsgierig wordt, is hier de link: https://youtu.be/4aYJePcOBhQ
Het gesprek met ons begint rond de 13e minuut.

Onze samenkomsten aan het water zijn waardevol. We bidden de Here dat Hij de mensen naar ons leidt, als we daar Zijn Woord openen en Hij doet het.
Een paar weken geleden spraken we over woorden van Jezus in Johannes 13: 34-35
“Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie Mijn leerlingen zijn.”
Net als het evangelie delen is ook dit een opdracht van Jezus. Is het zichtbaar in ons persoonlijk leven dat we leerlingen van Hem zijn? Verspreiden we Zijn licht, Zijn geur? Hoe doe je dat? Hoe ziet onze onderlinge liefde eruit voor de wereld?
Dicht bij ons zat een man op een bankje. Hij heeft blijkbaar ons gesprek gevolgd en draaide steeds meer naar ons toe. Na een uitnodiging van onze kant kwam hij dankbaar bij ons zitten. Hij was diep geraakt door ons gesprek en was hier in zijn eigen leven ook mee bezig, omdat hierover net in zijn kerk gesproken was.
We hebben een geweldig mooi uur samen gehad, waarin we onze wandel achter Jezus met elkaar konden delen.
Zo bijzonder hoe God mensen bij elkaar brengt. En zo een prachtige knipoog van de Heer: “zo verspreid je Mijn licht, Mijn geur.” Wat waren we aantrekkelijk voor deze man.
Toen we naar huis wilden gaan, ontmoetten we nog een vrouw voor wie we mochten bidden. Ook zij werd geraakt door onze vreugde in de Here. Ze nodigde ons uit bij haar thuis te komen om meer te horen. We zijn inmiddels al twee keer bij haar geweest, om het evangelie te delen en met haar te bidden. Ze is nieuwsgierig en wil meer. We zien vol verwachting uit wat de Here gaat doen.
Wij zijn het licht in deze steeds donkerder wordende wereld. Ons licht moet schijnen voor de mensen, zodat zij de eer gaan geven aan onze Vader in de hemel!

Het is heerlijk een leerling van Jezus te mogen zijn.
Vanuit Zijn liefde willen we jullie hartelijk groeten.

Arjan & Annie

LOVE EACH OTHER!

It is green on the island. Where it is normally dry and barren at this time, nature is now enjoying a special period of rain. Almost every day there is a (small) shower.
It is more cloudy and rainy than other years at this time. A blessing from the Lord, which nature visibly enjoys.
This is also a blessing for the plantation. God Himself gives water, which makes the plants look much better. Besides the papaya’s the banana’s are starting to bloom and the fruit is becoming visible. It is wonderful to see how it grows on the tree, a work of art from our Creator.

Over a week ago now, we had an live interview from the Last Reformation, TLR World. We enjoyed it and we are thankful that we were able to participate. We pray that many may be encouraged by this. For those who have not seen the interview and are now curious, here is the link: https://youtu.be/4aYJePcOBhQ
The interview with us starts around the 13th minute.

Our meetings at the waterside are valuable. We prayed to the Lord that He would lead people to us when we open His Word there and He does.
A few weeks ago we talked about the words of Jesus in John 13: 34-35
“I give you a new commandment: love one another. By your love for one another everyone will see that you are My disciples.”
Like sharing the gospel, this too is a command given by Jesus. Is it visible in our personal lives that we are disciples of Him? Are we spreading His light, His fragrance? How do we do that? What does our mutual love look like to the world?
Close by us, a man was sitting on a bench. He apparently followed our conversation and turned more and more toward us. After an invitation on our part, he gratefully came to sit with us. He was deeply touched by our conversation and was also dealing with this in his own life, having just spoken about it in his church.
We had a wonderful hour together, in which we could share our walk with Jesus.

So special how God brings people together. And such a wonderful wink from the Lord: “this is how you spread My light, My fragrance.” How attractive we were to this man.
When we wanted to go home, we met another woman for whom we were invited to pray. She too was touched by our joy in the Lord. She invited us to her home to hear more. We have been to her house twice now, to share the gospel and pray with her. She is curious and wants more. We look forward with expectation to see what the Lord is going to do.
We are the light in this increasingly dark world. Our light must shine before people so that they will give glory to our Father in heaven!

It is wonderful to be a disciple of Jesus.
From His love we want to greet you warmly.

Arjan & AnnieVoor alles een seizoen.

(English below)

Psalm 125:1 “Wie op de HEER vertrouwt is als de Sionsberg, die onwankelbaar vaststaat voor eeuwig.”

Sneeuw in Nederland, we genieten mee van de mooie foto’s die ons gestuurd worden. Bij ons is er vooral heel harde wind, wat overigens een heerlijke verkoeling brengt. Bijzonder hoe er overal op aarde verschillende seizoenen zijn. Dat is in de natuur een feit, maar ook in ons geestelijk leven een werkelijkheid.
In de winter zijn de bomen kaal en doods. In de lente ontstaat nieuw leven, bladeren en knoppen. Gevolgd door snoeien, bloeien en vrucht. Tot een plant gebracht heeft wat het moest brengen, dan volgt een tijd van rust en is de cyclus rond.
En voor iedere plant is het verschillend. De een geeft in het voorjaar vrucht, een ander in het najaar. Er zijn eenjarige planten en bij anderen duurt het een aantal jaren voor er vrucht zichtbaar is. Alles op Gods perfecte timing.
Zo verwachten we niet dat er in de winter appels aan de bomen groeien of vogels hun nest gaan bouwen. Er zijn duidelijke, herkenbare seizoenen.
Zo is het ook geestelijk. In alle seizoenen is het belangrijk om te vertrouwen op onze Schepper, Hij weet de perfecte tijd voor groei, bloei en vrucht.
Zien we in het leven van anderen vrucht, maar ons eigen leven lijkt nog als een knop, blijf vertrouwen op de Schepper, Hij weet wat Hij doet.

We krijgen zoveel lessen van de Heilige Geest als we op de plantage aan het werk zijn.
Op dit moment groeien er veel papaya-vruchten. Prachtig om dit proces te volgen. We willen ze wel groot en rijp kijken als dat zou kunnen. Nu komt het aan op geduld en wachten op het juiste moment tot de oogst. Zouden we ze te vroeg plukken, dan missen de vruchten hun doel. Dan zou al het werk en wachten voor niets zijn geweest. We wachten nu tot er een kleurtje aan de papaya verschijnt; voor ons het teken om te oogsten. Dan zijn ze klaar om als fruit verkocht te worden. Inmiddels groeien er al ruim 70 vruchten, van klein naar groot. Dit is het begin, er gaan nog velen volgen.

Ook in contacten met mensen merken we seizoenen. Het is bijzonder hoe de Heilige Geest ons steeds blijft benoemen dat we in rust en vertrouwen door mogen gaan, Hij is degene die Zijn kerk bouwt, niet wij. Willen we te snel, dan gaat de “vrucht” misschien verloren en mist het zijn doel.
Afgelopen week zijn we bij een mevrouw die ziek is, kanker heeft. Ze wilde graag gebed, ze zou graag weer kunnen lopen en naar de winkel gaan. We mochten haar het evangelie uitleggen. Ze zei dat ze niet wedergeboren is, maar hierover wel gehoord heeft in de kerk. Er was geen verlangen naar dat leven zichtbaar. We hebben voor haar gebeden, niets gebeurde wat voor ons zichtbaar was, maar we mochten zaaien.
In haar huisje hingen allemaal afbeeldingen van heiligen, we hebben haar verteld dat God een heilig en jaloers God is. Dat dit afgoden zijn en dat God alleen aanbeden wil worden. Inmiddels hebben we gehoord dat ze de afbeeldingen weggehaald heeft, een vrucht van ons bezoekje, we hopen en bidden dat ze ook verdere stappen neemt om wedergeboren te worden en Jezus te volgen met heel haar hart en leven. Misschien wel het meest belangrijke: als we niet gaan zaaien, kunnen we ook geen oogst verwachten.
Nu is het voor de Here, Hij is degene die doet groeien en wie weet mogen wij nog eens water geven….
We gaan door in vertrouwen op Hem die doet wat Hij belooft.

Liefs van ons beide vanuit een altijd zonnig Curacao!A season for everything.

Psalm 125:1 “He who trusts in the LORD is like Mount Zion, which stands unshaken forever.”

Snow in the Netherlands, we enjoy the beautiful pictures that are sent to us. In our region there is a very strong wind, which by the way brings a delicious refreshment. Special how there are different seasons everywhere on earth. This is a fact of nature, but also a reality in our spiritual lives.
In winter the trees are bare and dead. In spring, new life emerges, leaves and buds. Followed by pruning, flowering and fruit. Until a plant has brought what it had to bring, then a time of rest follows and the cycle is complete.
And for every plant it is different. One gives fruit in the spring, another in the fall. There are annual plants and with others it takes several years before fruit is visible. All on God’s perfect timing.
For example, in the winter we don’t expect apples to grow on trees or birds to build their nests. There are clear, recognizable seasons.
So it is also spiritually. In all seasons it is important to trust in our Creator, He knows the perfect time for growth, blossoming and fruit.
Do we see fruit in the lives of others, but our own lives still seem like a bud, keep trusting in the Creator, He knows what He is doing.

We get so many lessons from the Holy Spirit as we work on the plantation.
Right now there are many papaya fruits growing. Wonderful to watch this process. We do want to be able to make them look big and ripe if we could. Now it comes to being patient and waiting for the right time until harvest. If we picked them too early, the fruits would miss their purpose. Then all the work and waiting would have been for nothing. We now wait until a color appears on the papaya; for us the sign to harvest. Then they are ready to be sold as fruit. In the meantime there are already over 70 fruits growing, from small to large. This is the beginning, many more will follow.
(See the photo’s above)

We also notice seasons in contacts with people. It is special how the Holy Spirit keeps appointing us that we may continue in rest and confidence, He is the one who builds His church, not we. If we move too fast, the “fruit” might get lost and miss its target.
Last week we visited a lady who is sick, she has cancer. She wanted prayer, she would like to be able to walk again and go to the store. We were allowed to explain the gospel to her. She said she was not born again, but had heard about this in church. There was no desire for that life visible. We prayed for her, nothing happened that was visible to us, but we were allowed to sow.
In her house there were all images of saints hanging, we told her that God is a holy and jealous God. That these are idols and that God only wants to be worshipped. We have now heard that she has taken away the images, a fruit of our visit, we hope and pray that she will also take further steps to be born again and follow Jesus with all her heart and life. Perhaps most importantly, if we don’t sow, we can’t expect a harvest.
Now it is for the Lord, He is the one who makes it grow and who knows, we may water again….
We continue trusting Him who will do what He promises.

Love from both of us from a always sunny Curacao!Ga! in Mijn naam! – Go! in My name!

(English below)
“De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar en dan het rijpe graan in de aar.” (Marcus 4:28)
Bomen groeien nooit van de ene dag op de andere…. het is een proces. Eerst de boom, dan een bloesem, dan een knop en daarna de vrucht.
Wij geloven dat dit principe ook opgaat voor onze geestelijke groei in volwassenheid. We groeien in luisteren, wachten, volhouden en doorzetten. Kortom, in geloof en vertrouwen.

Een paar weken geleden gebeurde er iets wonderlijks tijdens onze fellowship aan het water.
We spraken met ons drieën vol verlangen over Jezus’ grote opdracht in Matt. 28:18-20 en maakten een afspraak om de straat op te gaan.
Ineens schoot er dicht bij ons een hele grote vogel het water in om te vissen, het bleek een zeearend te zijn. Daarna vloog hij ver weg.
Het ging zo snel, dat we het niet goed konden zien, alleen dat het een zeer grote vogel was. Onze zus vroeg de Heer of Hij de vogel terug wilde sturen.
De vogel was inmiddels wel een kilometer verder, maar na het gebed draaide hij van richting en kwam terug gevlogen, tot vlak voor ons. Daar, aan de kustlijn, bleef hij in de lucht “staan”, we konden het krachtige geluid van zijn vleugels horen.
Het was een moment van heilig ontzag voor ons allemaal. Het deed ons denken aan de doop van Jezus, toen Hij de Heilige Geest ontving.
Voor ons was dit het moment waarop we wachtten: Ga! in Mijn naam!

We zijn de straat op geweest en hebben de Heilige Geest krachtig aan het werk gezien:
– iemand die slecht zag, kon na gebed veel beter en verder kijken.
– maagpijn verdween na gebed, en de Heilige Geest raakte deze mevrouw krachtig aan, ze huilde haar diepe verdriet uit bij Hem.
– beenlengte verschil en rugpijn herstelde na gebed.
– pijnlijke knieën genazen.
– nekklachten verdween.
– Ischias klachten en beenlengte verschil verdween.
Het gebeurde zelfs dat mensen elkaar riepen, ze stonden te “wachten” op gebed.
Een andere dag mochten we met iemand bidden die verlangde naar de tongentaal en dit ook ontving. En iemand die door gebed bevrijding ontving.
Het meest bijzondere voor ons was dat de Heilige Geest ons beide dagen van te voren al liet zien wat er zou gebeuren, ook wees Hij ons aan waar we naar toe moesten gaan. En er gebeurde iedere keer meer dan Hij had laten zien. Boven bidden, boven beseffen liet Hij ons steeds Zijn kracht zien. Alle eer en glorie aan Jezus, naam boven alle namen!

“En als jullie een stad (een huis) binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet…..” (Lucas 10 : 8)
Deze tekst moesten we aan denken toen we ergens als welkom een kom soep kregen van verse vissenkoppen, speciaal voor ons gemaakt. Arjan kreeg als man de vissenkop. De soep was echt verrukkelijk en gelukkig was niet meer te zien dat het de kop van de vis was. Overigens een lekkernij hier, zo begrepen we, en dat kunnen wij nu ook zeker delen.

We zijn blij en dankbaar dat we Gods werk weer door ons heen zien gebeuren.
Ook met de visie die de Heer ons heeft gegeven toen we hier naar toe gingen, gaat Hij weer verder. Hij laat ons door woorden en Bijbelteksten meer van Zijn plan zien voor ons en dit eiland. Vol verlangen wachten we op de “geboorte” hiervan.
Wij staan op onze wachtpost en de Here zegt: “Het visioen wacht tot zijn tijd gekomen is, het getuigt ervan, het liegt niet. Ook al is het nog niet vervuld, wacht maar, het komt zeker, het zal niet uitblijven.” (Habakuk 2:3)

Tot slot wensen we jullie gezegende feestdagen toe en Gods rust, kracht en nabijheid voor het nieuwe jaar. Dit jaar is bijna voorbij, we zijn weer een jaar dichter bij de komst van Jezus!!

Lieve groetjes van ons beide,
Arjan & Annie

Dank en gebedspunten:

We zijn dankbaar voor:
– het afgelopen jaar
– onze gezondheid
– Gods nabijheid dwars door alles heen
– lieve vrienden die met ons meebidden, strijden en wachten
– alle giften en hulp zodat we hier kunnen leven en werken

Willen jullie samen met ons bidden:
– voor geloof en vertrouwen om vol te houden en op Gods timing te wachten
– voor Zijn leiding om de juiste personen op straat tegen te komen
– dat God blijft voorzien in onze dagelijks onderhoud
– dat God ons duidelijk de richting geeft voor de visie die Hij ons heeft gegeven
– dat 2021 een jaar van doorbraak wordt voor ons werk op Curaçao

Go! in My name!

“The earth bears fruit by itself, first the stalk, then the spike, and then the ripe grain in the spike”. (Mark 4:28)
Trees never grow from one day to the next…. it’s a process.
First the tree, then a blossom, then a bud and then the fruit.
We are growing in listening, waiting, sustaining and persevering. In other words, in faith and trust.

A few weeks ago something wonderful happened during our fellowship at the waterside.
The three of us talked longingly about Jesus’ great commission in Matt. 28:18-20 and made an appointment to go out into the streets.
Suddenly close to us a very big bird shot into the water to fish, it turned out to be a white-tailed eagle. Then it flied far away.
It went so fast that we could not see it very well, only that it was a very large bird. Our sister asked the Lord to send it back.
By now the bird was a mile away, but after the prayer he turned and came back and flew right in front of us. There, on the coastline, he remained “standing” in the air, we could hear the powerful sound of his wings.
It was a moment of holy awe for all of us. It reminded us of the baptism of Jesus when He received the Holy Spirit.
For us, this was the moment we waited for: Go! In My name!

We went out on the streets and saw the Holy Spirit at work:
– someone who saw bad could look much better and farther after prayer.
– Stomach pain disappeared after prayer, and the Holy Spirit touched this lady powerfully, crying out her deep sorrow to Him.
– leg length difference and back pain healed after prayer.
– painful knees healed.
– neck pain disappeared.
– Sciatica symptoms and leg length difference disappeared.
It even happened that people called each other, they were waiting for prayer.
Another day we were allowed to pray with someone who longed for and received the gift of tongues. And someone who received deliverance through prayer.
The most special thing for us was that the Holy Spirit showed us both days in advance what would happen, He also showed us where to go. And each time more happened than He had shown us. Above praying, above realizing, He always showed us His power. All honor and glory to Jesus, name above all names!

“And if you enter a city (a house) and are welcome there, eat the food that’s put you in front of…..” (Luke 10 : 8)
We had to think of this text when we received a bowl of soup made of fresh fish heads, specially made for us, as a welcome. Arjan got the fish head as a man. The soup was really delicious and fortunately it was no longer visible that it was the head of the fish. By the way, a delicacy here, we understood, and we can certainly share that now.

We are happy and thankful to see God’s work through us again.
Also with the vision the Lord has given us when we went here, He continues again. Through words and Bible texts He shows us more of His plan for us and this island. Full of longing we wait for the “birth” of this.
We stand on our guard and the Lord says: “The vision waits until His time has come, it bears witness, it does not lie. Even if it has not yet been fulfilled, wait, it will come for sure, it will not fail”. (Habakuk 2:3)

Finally, we wish you blessed holidays and God’s peace, strength and nearness for the New Year. This year is almost over, we are one year closer to the coming of Jesus!

With love from both of us,
Arjan & Annie

Thanks and prayer points:

We are thankful for:
– the past year
– our health
– God’s closeness through everything
– dear friends who pray, fight and wait with us
– all gifts and help so that we can live and work here

Please pray with us:
– for faith and trust to hold on and wait for God’s timing
– for His guidance to meet the right people on the street
– that God continues to provide for our daily needs
– that God clearly gives us the direction for the vision He has given us
– that 2021 will be a year of breakthrough with our work on CuracaoWerken of wachten

(English below)

Lieve mensen,

In wat een bijzondere, roerige tijd leven we. Het jaar 2020 loopt naar het einde, wat een bewogen jaar is het tot nu toe. En het lijkt nog niet voorbij, maar…
Waar leggen we onze focus, waar is ons hart op gericht.
Het lijkt wel of de wereld slaapt en niet ziet in welke tijd we leven. En niet alleen de wereld, hoeveel christenen zien werkelijk verlangend uit naar onze “Bruidegom” Jezus Christus in deze tijd?
Dit laatste maakt dat we graag aan het werk willen voor onze Heer, er is immers nog maar weinig tijd. Here, we zijn toch niet op Curaçao om “niets” te doen?
En de Here antwoord: “wacht”…..
Vorige week hoorden we in een teaching van Derek Prince een zin die ons diep raakte: “Wat is moeilijker; werken voor de Heer of wachten op de Heer.
We willen zo graag aan het werk voor de Heer, maar wat als Hij vraagt om te wachten. In de tijd van wachten worden we getest en beproefd; in geduld, in standvastigheid en doorzettingsvermogen. Dit zijn de vruchten, de schatten die bewaard worden in de hemel. Niets zichtbaar aan de buitenkant, maar van binnen wordt er hard gewerkt. Bouwen op de Rots, zodat we niet wankelen als de stormen komen.
“Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers” zegt Salomo in Psalm 127.
Afhankelijk blijven van Hem, zodat we niets uit eigen kracht doen,
maar net als een zonnebloem steeds ons hoofd naar het Licht gericht houden,
en het alleen van Hem verwachten.

We genieten van onze fellowship, ook al zijn we maar met ons drieën. Samen groeien in geloof en vertrouwen, naar de Here en naar elkaar. We komen iedere week zeker een dag bij elkaar. Deels aan het water en deels bij ons thuis. We delen ons leven, lezen in de Bijbel en bidden met en voor elkaar. Samen eten is er een belangrijk onderdeel van. We genieten ervan om dan ook samen de “maaltijd van onze Heer” te gedenken.
We weten ons een in Hem, ook als we gesprekken aangaan met mensen en bezoeken afleggen.

De Here heeft ons eiland gezegend met erg veel regen de afgelopen tijd, 10 dagen heeft het flink geregend. Daardoor was het niet mogelijk om te werken op de plantage en de planten “verdronken” bijna. Inmiddels zijn de plassen weg, maar het land is nog verzadigd.
Sommige Moringa bomen waren ontworteld en omgevallen (een mooi geestelijk beeld, hoe belangrijk “goed geworteld zijn” is). Ze zijn gesnoeid en opnieuw geplant.
Nu is het tijd om alle schade weer te herstellen en om het land verder te bewerken tot vruchtbare grond.

We willen jullie vragen om voor ons te blijven bidden. Tegelijk willen we jullie bedanken voor alle gebeden en steun op wat voor manier dan ook. We kunnen niet zonder de hulp van broers en zussen op afstand. We voelen ons gezegend in onze Hemelse Vader.

Liefs van ons beide,

Arjan & Annie

Working or waiting

Dear people,

What a special, turbulent time we live in. The year 2020 is coming to an end, what an eventful year it has been so far. And it doesn’t seem over yet, but…
Where do we put our focus, where is our heart fixed on.
It seems as if the world is asleep and doesn’t see what time we’ re living in.
And not just the world, how many Christians are really longing for our “Bridegroom” Jesus Christ in this time?
This makes us want to go to work for our Lord, because there is not much time left. Lord, we are not on Curacao to do “nothing”, are we?
And the Lord responds: “wait”…..
Last week in a teaching by Derek Prince we heard a sentence that touched us deeply: “What is more difficult; working for the Lord or waiting for the Lord”.
We are so desirous of working for the Lord, but what if He asks us to wait. In the time of waiting we are tested and tested; in patience, in steadfastness and perseverance. These are the fruits, the treasures kept in heaven. Nothing visible on the outside, but hard work inside. Building on the Rock, so that we do not shake when the storms come.
“If the Lord does not build the house, the builders toil in vain” says Solomon in Psalm 127.
To remain dependent on Him, so that we do nothing out of our own strength, but like a sunflower, always keep our heads turned toward the Light, and expect it from Him alone.

We enjoy our fellowship, even if it’s just the three of us. Growing together in faith and trust, to the Lord and to each other. We meet every week for at least one day. Partly at the waterside and partly at our home. We share our lives, read the Bible and pray with and for each other. Eating together is an important part of it. We enjoy celebrating the “meal of our Lord” together.
We know ourselves one in Him, also when we have conversations with people and make visits. (see photo 1)

The Lord has blessed our island with a lot of rain recently, 10 days it’ s rained a lot. So it was not possible to work on the plantation and the plants almost “drowned”. By now the water is gone, but the land is still soggy.
Some Moringa trees were uprooted and fallen (a nice spiritual picture), how important it is to be “well rooted”. They have been pruned and replanted.
Now it’s time to restore all the damage and further cultivate the land into fertile soil.
(see photo 2 & 3)

We would like to ask you to keep praying for us. At the same time, we would like to thank you for all your prayers and support in every kind of way. We cannot do this without the help of brothers and sisters at a distance. We feel blessed in our Heavenly Father.

Love from both of us,

Arjan & Annie

Als Jozef in de put

(English below)

Lieve mensen,

Het is alweer een poosje geleden dat we wat van ons hebben laten horen. Toch zitten we niet stil, ook al lijkt dat aan de buitenkant wel zo. Aan de binnenkant wordt er hard gewerkt, onder leiding van de Heilige Geest.

Het is ruim een half jaar geleden dat ik, Annie, over het leven van Jozef las en het diep mijn hart binnen kwam. Wat moet Jozef zich alleen gevoeld hebben, ongewild en onschuldig weggestopt in een put en een gevangenis. Maar wat heeft de Here hem uiteindelijk verhoogd tot een van de belangrijkste personen van Egypte!

Voor ons voelt het afgelopen jaar ook als een geestelijke put of gevangenis. En we ontdekken en leren ontzettend veel daar. Waar het eerst een plek van worstelen was, is het nu een plek van vrede en rust. De Here is ons karakter aan het veranderen, ons klaar aan het maken voor een taak die Hij klaar heeft liggen voor ons.
In een put kun je tegen niemand wat zeggen of klagen, omdat er niemand is. Uiteindelijk kun je alleen maar omhoog kijken naar het licht en stil zijn. Daar is precies de plek waar de Here aan het werk kan. En uit ervaring kunnen we nu zeggen dat het een zeer kostbare tijd is.
Door eenzaamheid, verdriet en onmacht heen komen op de plek van overgave, van rust en vrede.
Iedere dag vragen we de Here wanneer het zover is en iedere dag horen we de inmiddels vertrouwde stem: “wacht en verwacht”.
En het is goed, er is veel tijd voor gebed en aanbidding. Johannes 4: 23,24 zegt dat de Vader mensen zoekt die Hem aanbidden in Geest en in waarheid, dat is de echte aanbidding. Het is een kostbare tijd van heiliging en reiniging. Wij worden kleiner en Hij wordt groter in ons.
We worden stil van verwondering als we nu al twee keer, van verschillende mensen horen dat ons leven lijkt op dat van Jozef en dat de Here ons aan het voorbereiden is op een grote taak. Hij spreekt Zelf bemoedigend door mensen heen.

Gelukkig mogen onze handen ondertussen ook weer wat doen. Iets waar Arjan een tijd geleden om gebeden had. We zijn in contact gekomen met een iemand die pas een plantage is begonnen. Een groot terrein van 1 hectare, nu nog voor een heel groot deel overwoekerd door dorens en distels.
Stukje bij stukje wordt het terrein schoon gemaakt en wordt er geplant. We helpen daar graag en ook onze eigen plantjes krijgen daar nu een plekje om te groeien. De eerste kleine vruchtjes aan papaya en pompoen zijn zichtbaar, dat geeft moed en hoop.

We willen deze blog afsluiten met een tekst die de Here tot ons sprak toen we Zijn Woord aan het lezen waren in een droge, dorre tijd van wanhoop; Haggai 2:3-5. De Here spreekt daar tot de teruggekeerde ballingen die de tempel willen opbouwen, maar de wanhoop nabij zijn bij het zien van de puinhopen. Door dezelfde woorden spreekt Hij nu tot ons: “Jullie denken zeker dat het niets meer kan worden! Maar houd vol…. houd vol…. houd vol. Werk door, Ik ben bij jullie. Dat heb Ik jullie beloofd toen jullie wegtrokken uit Egypte (Nederland); Ik zal steeds in jullie midden aanwezig zijn, wees dus niet bang.”
Met die bemoediging gaan we verder in onze wandel achter Jezus aan.
We willen jullie danken voor bemoediging door woorden en gebed. Blijf graag met ons meebidden dat Gods glorie en kracht zichtbaar gaan worden op dit eiland, tot Zijn eer.

Zegen en groet,
Arjan en Annie

Like Joseph in the pit

Dear people,

It’s been a while since you’ve heard from us. Still, we’re busy, even if it doesn’t look like it on the outside. On the inside we work hard, under the guidance of the Holy Spirit.

It has been over half a year since I, Annie, read about Joseph’s life and it came deep into my heart. How Joseph must have felt alone, involuntarily and innocently tucked away in a well and a prison. But what has the Lord finally elevated him to one of the most important persons of Egypt!

For the past year it feels like a spiritual pit or prison to us as well. And we discover and learn a lot there. Where it used to be a place of wrestling, it is now a place of peace and rest. The Lord is changing our character, making us ready for a task He has ready for us.
In a pit you can’t say or complain to anyone because there is no one there. In the end you can only look up at the light and be silent. That is exactly the place where the Lord can work. And from experience we can say now that it is a very precious time.
Coming through loneliness, distress and powerlessness to the place of surrender, of rest and peace.
Every day we ask the Lord when the moment is right and every day we hear the now well-known voice: “wait and expect”.
And it is good, there is a lot of time for prayer and worship. John 4: 23,24 says that the Father looks for people who worship Him in Spirit and in truth, that is the real worship. It is a precious time of sanctification and purification. We become smaller and He becomes bigger in us.
We become silent of surprise when we hear twice now, from different people, that our life looks like Joseph’s and that the Lord is preparing us for a great task. He Himself speaks encouragingly through people.

Thankfully, our hands are also allowed to do something in the meantime. Something Arjan prayed for a while ago. We came in contact with someone who has just started a plantation. A large area of 1 hectare, now for a very large part overgrown by thorns and thistles.
Piece by piece the terrain is being cleaned and planted. We like to help there and also our own plants now have a place to grow. The first small fruits of papaya and pumpkin are visible, which gives courage and hope.

(See the pictures above)

We want to close this blog with a text that the Lord spoke to us when we were reading His Word in a dry, thirsty time of hopelessness; Haggai 2:3-5. There the Lord speaks to the returning exiles who want to build the temple, but who are close to hopelessness at the sight of the ruins. Through the same words He now speaks to us: “You certainly think it can become nothing more! But hold on…. hold on…. hold on. Keep on working, I am with you. That is what I promised you when you left Egypt (Netherlands); I will always be present in your midst, so do not be afraid”.
With this encouragement we continue in our walk with Jesus.
We want to thank you for encouragement through words and prayer. Keep on praying with us that God’s glory and power will become visible on this island, to His honor.

Blessing and greetings,
Arjan and Annie

In de voetsporen van Rabbi Jezus

(English below)

Jezus zegt in Marcus 9:34 tegen een grote menigte mensen:
“wie Mijn volgeling, discipel, wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter Mij aan komen.”
Zulke bekende woorden, maar wat worden ze een diepere waarheid in ons leven.

Het afgelopen half jaar kent pittige tijden. We zien soms het doel niet meer waarom we hier zijn. Alles lijkt af te breken, contacten die stoppen, moeiten met land, taal en cultuur. Vlagen van heimwee en eenzaamheid die ons overvallen. Vooral de afgelopen maanden toen het door de totale lock-down helemaal niet mogelijk was om naar Nederland te vliegen, zelfs niet als er iets met onze geliefden zou gebeuren. Een pittig, soms donker en diep dal.
Maar de Here zou onze Herder niet zijn, als Hij ons hier niet Zelf doorheen leidt. Niet óm het dal heen, maar samen met ons er dwars doorheen. Precies zoals David zegt in de bekende psalm 23. En juist in die diepe dalen kan Hij tot ons hart spreken, want Hij is dan onze enige Toevlucht.
Hij laat ons niet alleen in onze worsteling. Hij vuurt ons aan met Zijn woorden: “Wie Mij wil volgen, moet iedere dag zijn kruis op zich nemen.” En door woorden van onze lieve zus heen: “Dit is de prijs die jullie betalen om Jezus te volgen.”
En dan, plotseling, is er weer licht. Hoe heerlijk is het om te ontdekken dat dit de prijs is die de Here van ons vraagt. Dan begrijpen we ineens dat Paulus en Silas in de gevangenis kunnen zingen en God groot maken ondanks hun omstandigheden, omdat we (behalve martelingen) hetzelfde ervaren: “opgesloten” zijn op een eiland en er niet meer af kúnnen.
Gods licht kwam binnen na de worsteling en Zijn rust en vrede daalt weer in ons hart.
Jezus gaf alles, Hij betaalde de Hoofdprijs. Zijn wij dan bereid om onze prijs te betalen?
Jezus sprak deze woorden tegen een menigte, een hele grote groep mensen die Hem volgden, staat er in Marcus. Hoeveel van deze groep zijn werkelijk doorgegaan met Hem volgen? Wat was er nodig waardoor ze wakker werden en opstonden om Hem te volgen? Alles achterlaten om te doen wat Hij hun vroeg te doen?
Welke prijs betaal jij/u voor het volgen van Jezus?

IMG-20200611-WA0002

De Here heeft ons naar Curaçao gelokt met de tekst uit Matt. 6:26: “kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is hun hemelse Vader die hen voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?”
Steeds dieper leren we dat het niet zomaar woorden zijn die in de Bijbel staan, het is Zijn Woord, Zijn waarheid.
Na ruim 2 jaar is ons “eigen” geld wel op, en leven we alleen nog maar vanuit geloof en vertrouwen. Spannend, maar de Here zelf leert ons bidden voor ons dagelijks brood en alles wat we nodig hebben en Hij voorziet iedere keer weer op wonderbaarlijke wijze. Lessen die we nooit zouden willen missen. Iedere maand weer kunnen we op tijd onze huur en andere lasten betalen. Iedere dag genieten we van een heerlijke warme maaltijd. De Here zorgt voor ons, Zijn Koningskinderen.
Onze lessen zijn nu vooral in geduld; alles op Zijn tijd, in een groot geloof dat aan het groeien is en een rotsvast vertrouwen door dicht bij de Bron, Jezus te blijven en alleen Hem te volgen in Zijn voetsporen.
We zijn aan het wortelen. Net als kleine plantjes, die leren om stevig te blijven staan als het stormt, die hun wortels dieper laten gaan om water te vinden in de droogte.
Alles voor het grote werk dat wacht, om stevig te staan, stormen aan te kunnen. Om daarna, op Zijn perfecte tijd, rijpe vruchten voort te brengen. Alles tot eer en glorie van onze Heer en Koning; Jezus!!

Blijf alstublieft aan ons denken in jullie gebeden!

Veel liefs van ons,

Arjan & Annie

_______________________________________________________

Jesus says in Mark 9:34 to a great crowd of people:
“He who wants to be My follower, disciple, must deny himself, take up his cross and come after Me.”
Such familiar words, but what a deeper truth they become in our lives.

The past six months have been tough. Sometimes we can’t see why we’re here. Everything seems to break down, contacts that stop, difficulties with land, language and culture. Gusts of homesickness and loneliness that overwhelm us. Especially the last few months when, due to the total lock-down, it wasn’t possible to fly to the Netherlands at all, not even if something would happen to our loved ones. A tough, sometimes dark and deep valley.
But the Lord wouldn’t be our Shepherd, if He wouldn’t lead us through this himself. Not around the valley, but right through it with us. Exactly as David says in the well-known psalm 23. And it is precisely in these deep valleys that He can speak to our hearts, for He is our only refuge.
He doesn’t leave us alone in our struggle. He challenges us with His words: “He who wants to follow Me must take up his cross every day. And through the words of our dear sister: “This is the price you pay to follow Jesus.”
And then, all of a sudden, there is the light again. How wonderful it is to discover that this is the price the Lord asks of us. Then all of a sudden we understand that Paul and Silas can sing in prison and make God great in spite of their circumstances, because we experience the same thing (except being tortured): being “locked up” on an island and not being able to leave it.
God’s light came in after the struggle and His peace and rest comes back into our hearts.
Jesus gave everything, He paid the highest price. Are we willing to pay our price now?
Jesus spoke these words to a crowd, a very large group of people who followed Him, it is written in Mark. How many of this group have really continued to follow Him? What did it take for them to wake up and get up to follow Him? Leave everything behind to do what He asked them to do?
What price do you pay to follow Jesus?

IMG-20200611-WA0002

The Lord has drawn us to Curaçao with the text from Matt. 6:26: “Look at the birds in the sky: they do not sow, they do not harvest and they do not fill barns. It is their Heavenly Father who feeds them. Aren’t you worth more than they?”
Ever deeper we learn that these are not just words in the Bible, they are His Word, His truth.
After more than 2 years our “own” money has run out, and we only live from faith and trust. Exciting, but the Lord Himself teaches us to pray for our daily bread and everything we need and He provides every time in a miraculous way. Lessons we would never want to miss. Every month we are able to pay our rent and other expenses on time. Every day we enjoy a delicious hot meal. The Lord takes care of us, His Royal children.
Our lessons are now mainly in patience; all on His time, in a great faith that is growing and a rock-solid confidence by staying close to the Source, Jesus and only following Him in His footsteps.
We are rooting. Just like little plants, learning to stand firm when the storm comes, letting their roots go deeper to find water in the dryness.
All for the great work that waits, to stand firm, to withstand storms. Then, at His perfect time, to produce ripe fruits. All for the honor and glory of our Lord and King: Jesus!

Please continue to think of us in your prayers!

Lots of love from us,

Arjan & Annie

In geduld en vertrouwen ligt onze kracht

(English below)

In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht,

zegt de Heilige van Israël in Jesaja 30:15

Lieve mensen,

Lange tijd van stilte is het geweest. En nog steeds weten we dat dit seizoen niet voorbij is. De Heer blijft zeggen: “Zoek Mijn nabijheid. Wacht en verwacht het van Mij.” (Psalm 27:8 en 14)
Ondertussen gebeurt er natuurlijk wel van alles. Eind december zijn we opnieuw opa en oma geworden van een prachtige kleindochter, Jolien! God is genadig.
We hebben de Heer gebeden voor tickets, zodat we naar Nederland konden gaan om haar in het echt te bewonderen. En dan zijn we verbaasd als Hij het doet. Hij heeft ons zo rijk gezegend: met tickets, een eigen plekje om die 3 weken te verblijven, een auto.
Genoten hebben we van ieder moment deze weken, die speciaal voor onze kinderen en kleinkinderen waren. Dankbaar.

En dan weer naar huis, want zo voelt het op Curaçao inmiddels, thuis.
Weer begonnen met onze planten, want die hadden ons erg gemist deze 3 weken. Ondanks dat ze water hebben gekregen, zagen ze er heel zielig uit. We ontdekten een nieuwe vijand, de rups. Vele bladeren van de papaya’s waren opgegeten. En dan doet God het wonder: door onze handen heen zien we de planten iedere dag mooier en groener worden. Zo snel, dat het iedereen in de buurt opviel en er gezegd werd: “papa en mama zijn weer thuis.”

Ondertussen zaaien we weer nieuwe zaadjes en kijken iedere dag vol verwachting of er al wat zichtbaar is. Vanmorgen waren er 2 zaadjes die boven kwamen, een tamarinde en een shimaruku. Prachtig om te zien hoe er 2 heel verschillende plantjes boven komen. De tamarinde is een boom, het zaadje is een dikke pit. De shimaruku is een grote struik, met een heel klein zaadje. Zo’n dik, klein plantje verwacht je wel bij een grote boom, maar zo een piepklein stengeltje voor een dikke struik?

IMG-20200309-WA0000
God spreekt veel tot ons door de planten. Het is niet altijd wat het lijkt. Het ene zaadje komt eerder op dan de ander en is later gezaaid. Het verschilt van elkaar in grootte en in groei. Beide hebben andere verzorging nodig. En de vruchten zijn ook heel verschillend, grote en kleine vruchten, bij de ene sneller en bij de andere duurt het nog jaren.
Zoals ieder zaadje uniek is en een eigen plant wordt, zo uniek is ook ieder mens. Iedereen heeft zijn eigen tijd voor groeien, bloeien en vrucht dragen. En de Heer bepaalt het verloop; sommigen eerder verpotten dan de ander. Ieder op de goede tijd, het komt precies, anders kun je de plant verliezen.
De Heer liet ons zien dat Hij ons verpot heeft, vanuit Nederland naar Curaçao. Dat betekent een tijd van aarden, wennen aan de nieuwe grond en omgeving. Dat kost tijd en gaat heel zorgvuldig. Alles op Zijn tijd.
De dag dat je een zaadje zaait… is niet de dag dat je de vrucht eet! Heb geduld, wees nederig en geef niet op!

87596269_1091547781201840_5427275517386555392_n

In de blog van 14 november 2019 kun je lezen over de doop van een meneer die ziek is.
Vandaag zijn we bij het echtpaar geweest. Hij is ernstig ziek en verlangt ernaar om naar zijn Heer te gaan. De kanker lijkt het laatste woord te hebben, maar wij weten en zien meer. Hij heeft helemaal geen pijn meer gehad, nadat we een half jaar geleden hebben gebeden. Nog steeds is niet te zien dat de kanker hem zo ziek maakt, hij is alleen erg moe. Er is vrede en toen we met hem gingen bidden, kregen Arjan en ik allebei een beeld dat Jezus Zijn handen naar hem uitstrekt.
Voor zijn vrouw is het moeilijker, heel begrijpelijk. Zij wil blijven strijden, maar is zo moe. We hebben met haar gesproken en gebeden en knielend bij het bed gaf ze al haar verdriet aan de Heer. Hartverscheurend, maar toen ze opstond zag haar gezicht er zo rustig uit, er was vrede. Zij heeft 13 jaren voor haar man gebeden en hij mag nu naar Jezus. Haar gebed is verhoord en de vijand heeft verloren. Bij het afscheid mocht ze de armen van de Vader troostend om zich heen ervaren, zo waren haar woorden.
Bijzonder, om zo blij bij iemand weg te gaan terwijl je weet dat hij binnenkort gaat sterven. De dood heeft niet het laatste woord.
Onderweg naar huis, toen we de overwinning proclameerden, kregen we bijna een ongeluk. Een auto kwam recht op ons afrijden en zal zo volop de zijkant raken, maar er gebeurde iets wonderlijks: het voelde alsof onze auto opzij werd gezet door een engel, waardoor er alleen maar een paar krasjes op de achterbumper zitten in plaats van een frontale botsing midden in de zijkant.
Wat een bescherming! Satan is boos, dat hebben we ervaren.
De strijd is reëel, maar Gods kracht en bescherming ook!

We zijn bemoedigd vandaag, aangevuurd om door te gaan en niet op te geven. De dagen lijken soms zo stil en hetzelfde, maar de Here is een krachtig werk in ons begonnen.
Op Zijn tijd gaan we vruchten zien. Wij hoeven alleen maar bereid zijn en in Hem blijven. Hij gaat het doen. We zien er verlangend naar uit.
Bedankt voor jullie steun en gebeden.

Lieve groet vanuit het altijd warme Curaçao!

In peace and repentance lies your salvation; in patience and trust lies your strength,
says the Holy of Israel in Isaiah 30:15

Dear people,

It’s been a long time of silence. And still we know that this season is not over. The Lord keeps saying, “Seek My presence. Wait and expect it of Me.” (Psalm 27:8 and 14)
In the meantime, of course, lots of things are happening. At the end of December we became grandparents again of a beautiful granddaughter, Jolien! God is merciful.
We prayed the Lord for tickets, so we could go to the Netherlands to see her for real. And then we are surprised when He does it. He has blessed us so richly: with tickets, a place to stay for those 3 weeks and a car.We enjoyed every moment of every moment these weeks, which were especially for our children and grandchildren. We are thankful.

And then back home, because that’s how it feels on Curacao by now.
Started again with our plants, because they had missed us very much these 3 weeks. Even though they got water, they looked very sad. We discovered a new enemy, the caterpillar. Many leaves of the papaya had been eaten. And then God does the miracle: through our hands we see the plants become more beautiful and greener every day. So quickly, that everyone in the neighborhood noticed and they said: “mommy and daddy are home again.”

In the meantime we sow new seeds and look every day full of expectation to see if there is anything visible. This morning 2 seeds came up, a tamarind and a shimaruku. Wonderful to see how 2 very different plants come up. The tamarind is a tree, the seed is a thick spunk. The shimaruku is a large shrub, with a very small seed. You expect such a thick, small plant with a big tree, but such a tiny stem for a thick shrub?
God speaks a lot to us through the plants. It’s not always what it seems. One seed rises earlier than the other and is sown later. It differs from each other in size and in growth. Both need different care. And the fruits are also very different, large and small fruits, with one faster and with the other it will take years.
Just as every seed is unique and becomes its own plant, so unique is every human being. Everyone has his own time for growing, flowering and bearing fruit. And the Lord determines the course; some re-potting earlier than others. Each at the right time, it comes exactly, otherwise you may lose the plant.
The Lord showed us that He has repotted us, from the Netherlands to Curacao. That means a time of grounding, getting used to the new soil and environment. That takes time and is done very carefully. Everything in His time.
The day you sow a seed… is not the day you eat the fruit! Be patient, be humble and don’t give up! (see the photo’s above)

In the blog of 14 November 2019, you can read about the baptism
of a gentleman who is ill.
Today we visited the couple. He is seriously ill and longs to go to his Lord. The cancer seems to have the last word, but we know and see more. He hasn’t been in pain at all since we prayed six months ago. Still we can’t see that the cancer makes him so sick, he is just very tired. There is peace and when we went to pray with him, Arjan and I both got an image of Jesus reaching out His hands to him.
For his wife it is difficult, very understandable. She wants to keep fighting, but she is so tired. We talked with her and prayed and kneeling by the bed she gave all her pain to the Lord. Heartbreaking, but when she got up her face looked so calm, there was peace. She prayed for her husband for 13 years and now he is allowed to go to Jesus. Her prayer has been answered and the enemy has lost. At the farewell she was allowed to comfort the arms of the Father around her, were her words.
Special, to be so happy to leave someone while you know that he is about to die. Death does not have the last word.
On the way home, when we proclaimed victory, we almost had an accident. A car came straight at us and will hit the side, but something miraculous happened: it felt as if our car was put aside by an angel, leaving only a few scratches on the rear bumper instead of a frontal crash in the middle of the side.
What a protection! Satan is angry, we experienced that.
The battle is real, but so is God’s power and protection!

We are encouraged today, fired up to continue and don’t give up. Our days sometimes seem so quiet and the same, but the Lord has begun a powerful work in us.
In His time we will see fruit. All we have to do is be willing and stay in Him. He is gonna do it. We look longingly forward to it.
Thanks for your support and prayers.

Sweet greetings from the ever warm Curaçao!

 

 

 

 

Wees stil, en weet dat Ik God ben

(English below)

Het is een week geleden dat de bazaar is geweest: wat een gezegende dag was het!
We zijn de dag begonnen met de Heer te loven en te prijzen. De vrijwilligers hoorden van de droom die God heeft gegeven en zagen het resultaat. De hele dag was een vreugdevolle, ontspannen sfeer. De Heer ging voor ons uit. Nog een groot wonder te delen: er was in het buurthuis al ruim 3 weken geen stroom, omdat de rekening niet betaald kon worden. We hebben hiervoor gebeden en de dag voor de grote dag, was er op bijzondere wijze weer stroom, terwijl de rekening niet betaald was. Het was echt Zijn feestdag en dan houdt niets Hem tegen!
Er is nog lang gesproken over deze mooie dag, vrijwilligers vonden het familiair, zo fijn was het samen, terwijl we elkaar niet allemaal kenden.
De opbrengst van de dag was ook mooi, ruim 1500 gulden. En de Heer gaat nog steeds door, er druppelen nog giften binnen. De teller voor het busje staat op ongeveer 6000 gulden. (Nog) niet genoeg voor de grote droom van Jetty. De uitdaging voor verdubbelen blijft nog even staan! Mocht iemand het nog op zijn hart hebben om hiermee te helpen, stuur ons dan een persoonlijk berichtje. (Zie contact, op de website)
Er waren nog heel veel spullen over gebleven van de overvloed die is ingezameld. Aan het einde van de dag stuurde de Heer een Nederlander die in Soto woont en werkt onder de bevolking, met een grote bus en heeft alle kleding meegekregen. Hij zorgt ervoor dat het op een goede plek terecht komt, zodat het in dat gebied uitgedeeld wordt aan wie het nodig heeft. Zo gaaf hoe de Heer ook dit geregeld heeft.

En nu is het even klaar.
We weten dat de Heer ons vraagt om stil te zijn, Hem te zoeken in gebed en vasten, om zo een volgende stap te mogen zetten. Beetje vreemd en onwennig. Tot nu toe was er steeds iets nieuws zichtbaar voor het andere klaar was, maar nu dus niet.
Psalm 46 is onze leidraad, vooral vers 11: “Wees stil, en weet dat Ik God ben”.
In de anderhalf jaar dat we nu op het eiland wonen is er veel gebeurd; blijde, verdrietige, pijnlijke, vreugdevolle, eenzame en soms drukke tijden volgden elkaar in rap tempo op. Nu even niets, stil zijn en zien wat De Heer gedaan heeft en nog wil gaan doen. Dieper wortelen en klaar gemaakt worden voor het nieuwe wat Hij voor ons klaar heeft liggen.
Dit betekent concreet dat we voorlopig stil zullen zijn, geen idee wanneer er weer een nieuwe blog volgt.
We vragen jullie ons mee te nemen in jullie gebeden. Dat de Heer richting wil geven, maar bovenal dat wij Hem steeds beter leren kennen. Voor groter geloof, vertrouwen, en in alles het alleen van Hem te verwachten en niet van mensen.

Lieve groet, Arjan en Annie


Be still, and know that I am God

It has been a week since the bazaar has ended: it was such a blessed day!
We started the day by praising and glorifying the Lord. The volunteers heard about the dream God gave and saw the result. The whole day was a joyful, relaxed atmosphere. The Lord went ahead of us. Another big miracle to share: there was no electricity in the community center for more than 3 weeks, because the bill could not be paid. We prayed for this, and the day before the big day, there was electricity again in a special manner, while the bill was not paid. It was really his party and then there is nothing to stop him!
There has been a lot of talk about this wonderful day, volunteers said it was familiar, it was so nice together, while we didn’t all know each other.
The profit of the day was also nice, over 1500 guilders. And the Lord is still going on, there are still donations coming in. The counter for the minivan is about 6000 guilders. (Still) not enough for Jetty’s big dream. The challenge of doubling remains for a while! If anyone still has it on their heart to help with this, please send us a personal message. (See contact, on the website)
There where still a lot of things left over from the abundance that has been collected. At the end of the day the Lord sent a Dutchman who lives and works in Soto, with a big bus and has received all the clothes. He makes sure that it ends up in a good place, so that it is distributed in that area to those who need it. So cool how the Lord has arranged this as well.

(See Photo’s in the dutch text)

And now it’s done.
We know that the Lord asks us to be silent, to seek Him in prayer and fasting, in order to be able to take the next step. A bit strange and uncomfortable. Until now there was always something new visible before the other was ready, but not this time.
Psalm 46 is our guide, especially verse 11: “Be still, and know that I am God.
In the year and a half that we now live on the island many things have happened; happy, sad, painful, joyful, lonely and sometimes busy times have followed in quick succession. Nothing now, being silent and seeing what the Lord has done and wants to do. Deeper roots and being prepared for the new what He has in store for us.
This means that we will be quiet for the time being, I don’t know when there will be a new blog.
We ask you to take us with you in your prayers. That the Lord wants to give direction, but above all that we get to know Him better and better. For greater faith, trust, to expect everything only from Him and not from people.

Sweet regards, Arjan and Annie

 

Bazaar “Dia di florin”

(English Below)

We hebben geweldig mooie weken gehad in Nederland, genoten van alle geliefden om ons heen. Wat zijn we dankbaar voor deze periode van bemoediging en samen zijn.
Inmiddels zijn we ruim 6 weken thuis en wat is er alweer veel gebeurd. Mooie en minder mooie dingen.
Onze eerste fellowship weer met de huis groep verliep anders dan verwacht en uiteindelijk hebben we besloten te stoppen met deze groep.
Zonder verder in detail te treden, het was erg pittig. (Jakobus 1: 2-4)

Er zijn gelukkig ook mooie dingen te delen.
Een paar weken geleden mochten we iemand dopen met wie we al een paar keer eerder hebben gesproken en het evangelie gedeeld.
Hij kwam bij ons terug, want de Heer had hem in een droom laten zien dat Arjan hem doopte. Het is zijn verlangen om Jezus beter te leren kennen.
Op de dag dat we bij hem waren vertelde hij dat hij die nacht weer had gedroomd. Nu droomde hij dat de doop inmiddels al gebeurd was. Hij was blij, zijn ogen straalden.
Het was een prachtige doop, op de plek die hij gezien had in zijn droom.
Zijn vrouw had al 13 jaar voor dit moment gebeden. Ook zijn kinderen en kleinkinderen waren erbij.
Toen we de eerste keer bij hem en zijn vrouw op bezoek kwamen, kon hij bijna niet lopen. Hij heeft kanker en erg veel pijn. Na gebed kon hij weer veel beter lopen. Het was dan ook mooi om te zien hoe hij lopend het water in ging, ondersteund door zijn zoon.
Toen we hem na de doop vroegen wat hij de Heer nog wilde vragen zei hij direct: ik wil nog graag 10 jaar leven. In diezelfde week had hij van de artsen gehoord dat ze niets meer voor hem kunnen doen. We zien verlangend uit naar zijn genezing.
Het was feest die dag!

Verder zijn we heel druk met het organiseren van een bazaar. In een droom heeft de Heer laten zien dat Hij een creche wil zegenen en ook hoe dit moet gebeuren.
30 november is de dag: “Dia di florin”, dat betekent “Dag van de gulden”.
Die dag worden heel veel ingezamelde spullen verkocht voor een gulden. Ook zijn er veel nieuwe, of dure spullen gegeven, die worden voor 5 gulden of meer verkocht. Er zal eten en drinken zijn voor een klein prijsje en ook kinderactiviteiten, zoals springkussen en poppenkast.
De dag wordt gehouden in het armste gebied van Curacao. Hierdoor krijgen veel mensen in die omgeving de gelegenheid om een goedkope, gezellige dag te beleven.
De opbrengst van die dag is bedoelt voor een creche: “vriendjes van Jezus”. We kennen Jetty, die er al 30 jaar werkt en daar altijd gewoond heeft, van het kerkje waar we geholpen hebben. Jetty helpt kinderen van 0-4 jaar, zelfs als de ouders niet kunnen betalen. De kinderen krijgen iedere dag een warme maaltijd en een douche.
Het is haar droom om een eigen personen busje te hebben, zodat ze ook ergens met de kinderen naar toe kan gaan. Ook is het speelgoed buiten aan vervanging toe.

20190802_092602

Uiteraard krijgen we deze droom die dag met guldens (50 eurocent) niet voor elkaar. Daarom vragen we hier op het eiland voor sponsors en vragen we ook jullie:
Wie durft de opbrengst van die dag in euro’s te geven? Of wil je een andere bijdrage geven aan dit doel? Stuur ons dan een persoonlijk berichtje, dan kunnen we je meer details geven.
De Heer zegent nu al zo rijk: er zijn al zoveel spullen gegeven dat we inmiddels naar een groot buurthuis zijn uitgeweken om het te kunnen presenteren. Er is al speelgoed gedoneerd voor de creche, onder andere een klim huisje met glijbaan. Er is al geld gedoneerd en zelfs verf om de creche weer op te fleuren.
Het is duidelijk Zijn hart om de creche en de omgeving te zegenen.
We zien er naar uit wat er die dag allemaal gaat gebeuren, we hebben er zin in.

Lieve groet van ons beide vanaf “dushi Korsou”!!

Arjan & Annie

(English)
We had some great weeks in the Netherlands, enjoying all the loved ones around us. How we are so thankful for this period of encouragement and for being together.
We are home for more than 6 weeks now and a lot has happened already. Beautiful and unpleasant things.
Our first fellowship with the house group again went differently than expected and finally we decided to stop with this group.
Without going into more detail, it was very difficult. (James 1:2-4)

Thankfully there are also beautiful things to share.
A few weeks ago we were allowed to baptize someone with whom we have spoken a few times before and shared the gospel.
He came back to us because the Lord had shown him in a dream that Arjan was baptizing him. It is his desire to know Jesus better.
The day we were with him, he told us that he had dreamed again that night. Now he dreamed that the baptism had already taken place. He was happy, his eyes were glowing.
It was a beautiful baptism, at the place he had seen in his dream.
His wife had been praying for this event for 13 years. His children and grandchildren were also there.
When we first visited him and his wife, he could hardly walk. He has cancer and a lot of pain. After prayer he could walk much better now. It was nice to see how he walked into the water, assisted by his son.
When we asked him after the baptism about what else he wanted to ask the Lord, he immediately said: I would like to live another 10 years. In the same week he heard from the doctors that there was nothing more they could do for him. We look forward to his healing.
It was a feast that day!

For the rest we are very busy organizing a bazaar. In a dream the Lord has shown that He wants to bless a crèche and also how this should be done.
November 30th is the day: “Dia di florin”, which means “Day of the guilder”.
That day, a lot of the collected goods would be sold for a guilder. There are also many new, or expensive items given, which are sold for 5 guilders or more. There will be food and drinks for a small price and also children’s activities, such as bouncy castle and puppet show.
The day will be held in the poorest area of Curacao. This gives many people in that area the opportunity to have a cheap, enjoyable day.
The profit of that day is meant for a creche: “friends of Jesus”. We know Jetty, who works there for 30 years and has always lived there, from the church where we helped. Jetty helps children from 0-4 years old, even if the parents can’t afford it. The children get a hot meal and a shower every day.
It is her dream to have her own minivan, so she can go somewhere with the children. Also the outdoors toys need to be renewed.

Of course we can’t realize this dream that day with guilders (50 eurocent). That’s why we ask for sponsors here on the island and we also ask you:
Who dares to give the profits of that day in euros? Or do you want to give another gift to this project? Send us a personal message, so we can give you more details.
The Lord is already blessing so richly: so many things have already been given that we have now moved to a large community center to show it to the public. Toys have already been donated for the crèche, including a climbing house with a slide. Money has already been donated and even paint to brighten up the crèche.
It is clearly His heart to bless the crèche and the environment.
We look forward to see what will happen that day, we are very excited about it.

Sweet greetings from both of us from “dushi Korsou”!!

Arjan & Annie