Geloof in werking zien.

(English below)

Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood. (Jak. 2:26)

We blijven ons verbazen wat er allemaal gebeurt in ons persoonlijk leven en in het werk waar de Here ons voor roept. Geloof en vertrouwen groeit, we zien beloften van de Here voor ons leven zichtbaar worden en we zien vol verwachting uit naar veel grotere dingen. Hij is immers bij machte om veel meer te doen dan wij bidden of beseffen.
Aan Hem komt dan ook alle eer en glorie toe. (Ef. 3: 20-21)

Sinds een paar weken helpen we daadwerkelijk een jonge moeder. Zij belde met een hulpvraag toen ze 38 weken zwanger was. In de eerste weken van de zwangerschap wilde ze abortus doen, maar na gesprek met de huisarts en familie heeft ze besloten om toch te kiezen voor het leven. De keuze voor abortus was omdat ze wist dat ze in problemen zou komen als ze voor haar kindje zou kiezen. We horen een schrijnende situatie.
Deze jonge vrouw had een baan, maar haar contract werd niet verlengd omdat ze zwanger is. Het aanvragen van een uitkering/onderstand, (nog geen 180 euro per maand!) laat zeer lang op zich wachten. Het kan wel 8 maanden duren, met de kans dat het niet goed gekeurd wordt. Tot die tijd ontvangt ze niets.
Ze heeft nog een dochtertje van bijna 2 jaar waarvoor ze subsidie heeft aangevraagd voor opvang. Het is hier normaal dat jonge kinderen naar opvang gaan als voorbereiding voor school. Tot nu toe geen enkele reactie ontvangen. Op de dag dat we een intake hadden gepland, werd haar zoontje geboren, 2 weken te vroeg. Ze had direct hulp nodig, er was niets voor de baby. We moesten gelijk denken aan wat Jezus zegt te doen: voedt de hongerige en kleedt hen die geen kleren hebben. We hebben gelijk gereageerd en kleding, luiers en een Maxi-Cosi gebracht, zodat ze weer naar huis kon uit het ziekenhuis.


Sinds die dag, 14 april, hebben we wekelijks contact en brengen we wat ze nodig heeft voor de baby. Ook helpen we haar waar we kunnen met het zoeken naar oplossingen. Het is zo verdrietig te zien dat er op deze manier geen zorgeloze kraamtijd is, alleen maar stress. De borstvoeding, waar ze zo dapper aan begon, loopt terug. De baby heeft honger, groeit te weinig, maar voeding is zo duur. Ook hierin gaan we haar nu ondersteunen, zolang ze het zelf nog niet kan realiseren. Familie helpt haar waar ze kunnen op andere manieren, met eten en hulp, zoals oppassen. Lonen en voorzieningen zijn hier niet als in Nederland, financieel steunen kan lang niet iedereen. Inmiddels is de baby 3 weken jong en moeder wil al wanhopig zoeken naar een baan, maar weet niet hoe ze dat moet doen zonder geld en hulp voor opvang.

Een vicieuze cirkel waar velen mee te maken hebben op het eiland. Dit maakt het bijna begrijpelijk dat abortus de oplossing lijkt voor een zwangerschap. Het wakkert ons verlangen alleen maar aan om uit te reiken naar deze groep die in levensgevaar zijn:
“Red hen die ten onrechte met de dood worden bedreigd; zij verkeren in levensgevaar, tenzij je ingrijpt.” (Spreuken 24:11)
Dit geldt voor zowel het leven op deze aarde als het leven voor de eeuwigheid.
Bij ieder bezoek vertellen we over de liefde van de Heer en dat deze giften van Hem zijn. Dat Hij de noden ziet, kent en beantwoord. Zij heeft gekozen voor het leven van haar kindje, de Here is trouw in Zijn hulp aan haar.
Al bij het eerste bezoek mocht Annie bidden voor deze jonge moeder. Ze heeft veel bloed verloren bij de bevalling, bleef erg duizelig en had hierdoor een laag Hb, ijzer tekort in haar lichaam. Na het gebed voelde zich direct al veel beter en na 2 weken bleek uit bloedonderzoek dat haar Hb. weer normaal was. Niets geen tekort aan ijzer, onze God is groot. Amen!

Dit is een bericht geworden vanuit de praktijk. We zien verlangend uit naar de vele volgende praktijkervaringen.

Bidden jullie mee:
– Voor deze jonge moeder, dat ze in rust mag herstellen, haar hart open zet voor de Here Jezus en zo vanuit Zijn vrede haar leven verder mag gaan.
– Dat de Heer deuren voor ons opent voor beter contact met de artsen, dat gaat nu nog wat moeizaam.
– Dat alle belemmeringen voor de opstart van de stichting moeten wijken in de naam van Jezus.
– Voor voorziening zodat we dit werk kunnen doorzetten en nog meer tot een zegen kunnen zijn.
– Dank Hem voor alles wat Hij door ons heen gaat doen voor het ongeboren leven en de moeders in nood.

Alle dank en eer komt toe aan de Hoogste Koning, Hij die alles volbracht heeft.
Koning Jezus.

Zegen en groet Arjan & Annie

To see faith in action.

As the body is dead without the soul, so is faith without deeds is dead. (James 2:26)

We continue to be amazed at what is happening in our personal lives and in the work for which the Lord is calling us.
Faith and trust are growing, we see promises of the Lord for our lives becoming visible, and we look forward expectantly to much greater things. After all, He is able to do much more than we pray for or realize. To Him therefore belongs all honor and glory. (Eph. 3: 20-21)

For a few weeks now, we have actually been helping a young mother. She called with a request for help when she was 38 weeks pregnant.
In the first weeks of pregnancy, she wanted to have an abortion, but after talking with her doctor and family, she decided to choose life anyway. The choice for abortion was because she knew she would be in trouble if she chose her baby. We heard about a harrowing situation.
This young woman had a job, but her contract was not renewed because she is pregnant. Applying for benefits/support, (not even 180 euros per month!) takes a very long time. It can take up to 8 months, with the chance of not being approved. Until then she receives nothing.
She has another daughter who is almost 2 years old for whom she has applied for a subsidy for daycare. It is normal here for young children to go to daycare in preparation for school. So far no response has been received.
On the day we had scheduled an intake, her son was born, 2 weeks early. She immediately needed help; there wasn’t anything for the baby.
We were instantly reminded of what Jesus says to do: feed the hungry and dress those who have no clothes.
We responded right away and brought clothes, diapers and a maxi-cosi so she could return home from the hospital. (see the pictures)
Since that day, April 14, we have been in weekly contact, bringing what she needs for the baby. We also help her where we can to find solutions. It is so sad to see that in this way there is no carefree maternity time, only stress. The breastfeeding, which she started so brave, is declining. The baby is hungry, growing too little, but food is so expensive. In this as well, we are going to support her now, as long as she cannot realize it herself. Family helps her where they can in other ways, with meals and helping, such as babysitting. Wages and facilities here are not like in Holland, not everyone can support financially.
By now the baby is 3 weeks young and mother is already desperate to look for a job, but doesn’t know how to do that without money and help for childcare.

A vicious cycle that many face on the island. This makes it almost understandable that abortion seems to be the solution to pregnancy.
It only fuels our longing to reach out to this group who are in life-threatening danger: “Save those who are unjustly threatened with death; they are in mortal danger unless you intervene.” (Proverbs 24:11)
This applies to both life on this earth and life for eternity.
With each visit, we tell about the Lord’s love and that these gifts are from Him. That He sees, knows and answers the needs. She has chosen the life of her baby, the Lord is faithful in His help to her.
Already at the first visit Annie was allowed to pray for this young mother. She lost a lot of blood in childbirth, remained very dizzy and because of this had a low Hb, iron deficiency in her body. After prayer she felt much better immediately and after 2 weeks blood tests showed that her Hb. was back to normal. Nothing short of iron, our God is great. Amen!

This has become a post from practice. We look forward longingly to the many subsequent practice experiences.

Please pray with us:
– For this young mother, that she may recover in peace, open her heart to The Lord Jesus and so go on with her life based on His peace.
– That the Lord opens doors for us for better contact with the doctors, which is still somewhat difficult at the moment.
– May all obstacles to the start-up of the foundation be removed in the name of Jesus.
– Thank Him for all that He is going to do through us for the unborn life and the mothers in need.
– For provision so that we can continue this work and be even more a blessing.

All thanks and honor belongs to the Most High King, He who accomplished everything. The King Jesus.

Blessing and greetings Arjan & Annie

Advertentie

Met “Laga Mi Biba” de straat op!

De krachtige werking van Gods macht die Jezus deed opstaan uit de dood is ook werkzaam in ons! Ef. 1: 19-20

Het is overweldigend te ervaren hoe de Here door ons heen werkt. Wat er op ons pad komt, de dromen en ideeën die Hij in ons legt en dan ontdekken dat alles in elkaar past. Alle eer aan Koning Jezus. Hij is onze Opdrachtgever en Projectleider tegelijk.
De vorige blog is een maand geleden geschreven en er zijn mooie ontwikkelingen wat betreft ‘Laga Mi Biba’.

Vorige maand was Présence op Curaçao en zijn we in contact gekomen met het team. We hebben en bemoedigend gesprek gehad en een krachtige aanbiddingsavond.
Deze speciale avond heeft voor ons geestelijke deuren geopend en vol van de kracht van Jezus die in ons werkt gaan we dapper door. Een geheel onbekend gebied verkennen, maar de Heilige Geest leidt ons stap voor stap.

We zijn in contact met een paar huisartsen waar al eerder flyers zijn uitgedeeld. Ze verlangen naar meer flyers, de nood is hoog. We verwachten binnenkort in gesprek te gaan met verschillende huisartsen om van hen meer te horen over de problematiek rondom abortus en hoe we daadwerkelijk kunnen helpen. Het enthousiasme van de assistentes die we gesproken hebben moedigt ons aan.

We zijn bij een gebedsavond aanwezig geweest waarin de zorg rondom ex-gedetineerden centraal stond. Een avond geleidt door de Geest met de vraag om ruimte voor opvang van ex-gedetineerden voor ze de maatschappij weer in gaan.
Aan het einde van deze avond heeft Arjan nog mogen getuigen van de ‘gevangenen in de moederbuik’ die een doodvonnis boven het hoofd staat en waar wij voor op de bres willen staan. Indrukwekkend om deze gevangenen bij elkaar te zetten en voor beiden te bidden.

We zijn de straat op gegaan met onze visitekaartjes en flyers om bekendheid te geven aan Laga Mi Biba. Indrukwekkende gesprekken hebben we gehad. Bij èèn vrouw kwam dit alles diep binnen, zij was namelijk op diezelfde gebedsavond voor de ex-gedetineerden aanwezig geweest. Daar is ze voor het eerst geconfronteerd met iets wat zich ruim 15 jaar geleden gedaan heeft; abortus. En nu waren wij weer bij haar, het raakte haar zichtbaar. Er zijn maar 2 mensen in haar leven die weten dat zij abortus heeft gedaan, verder is het een stil geheim. Het verbaasde haar zo dat ze binnen een maand ons 2x ontmoet en wij haar verdriet omhoog brengen. We hebben een mooi gesprek gehad over vergeving vinden bij Jezus. Zegt ze ineens dat ze zondag gedoopt gaat worden!! Tegelijk zo bijzonder dat dit gesprek vooraf komt. We konden niet met haar bidden, ze was op haar werk en het was druk. Als het nodig is kan ze ons nu vinden, ze heeft een kaartje.
De straat op gaan met kaartjes en flyers is iets wat de Heer ons zei in de stilte. En wat ga je dan mooie dingen zien als je gehoorzaam doet wat Hij zegt. We hebben nog een paar mooie gesprekken gehad. Er was iemand zo blij met het kaartje, ze koesterde het alsof ze een zeer waardevol cadeau had gekregen. Haar ogen glansden van blijdschap voor het Leven. Bij ieder gesprek horen we weer hoe belangrijk dit werk is wat we doen. Er is zoveel nood en verdriet wat stil verborgen is. De laatste aan wie we een kaartje gaven was een jongedame die zichtbaar geraakt was. We kwamen er niet achter of ze in nood is, maar ze vroeg of er een plek is waar ze naar toe kan. Ze weet dat we haar daarin verder kunnen helpen.

Zo zaaien we door en ontdekken dat de nood waarschijnlijk veel groter is dan wij denken. We horen dankbare mensen die zo blij zijn dat we op staan en hulp willen bieden aan deze kwetsbare jonge vrouwen die door wanhoop niet weten wat ze moeten doen.
We gaan door met het maken van een goede voorlichting voor scholen, ook daar wordt enthousiast op gereageerd. Aan de vertaling van de website wordt ook flink gewerkt, evenals het werken aan de stichting in Nederland. Alles lijkt tegelijk in werking te komen. Het zal precies in elkaar passen en op Gods perfecte timing in werking worden gezet.

We zijn dankbaar dat de Heer ons hierin de weg wijst, vol blijdschap volgen we Zijn weg. En we danken jullie voor bemoediging, gebed, een gesprek, financiële zegen, of welke andere manier van steun dan ook.

Lieve groet Arjan en Annie

The powerful working of God’s might that raised Jesus from the dead is also at work in us! Eph. 1: 19-20

It is overwhelming to experience how the Lord works through us. What comes our way, the dreams and ideas He puts in us and then discovering that everything fits together. All glory to King Jesus. He is our Principal and Project Director at the same time. The previous blog was written a month ago and there are beautiful developments regarding ‘Laga Mi Biba’.

Last month we got in touch with the team of Présence. We had an encouraging conversation and a powerful evening of worship. This special evening has opened spiritual doors to us and full of the power of Jesus working in us we are bravely moving forward. Exploring completely unknown territory, but the Holy Spirit is leading us step by step.

We are in contact with a few family doctors where flyers have been handed out before. They are longing for more flyers; the need is high. We expect to talk to several family doctors soon to hear more from them about the issue of abortion and how we can actually help. The enthusiasm of the assistants we spoke to encourages us.

We attended an evening of prayer focusing on the care of ex-offenders. An evening led by the Spirit asking for space to care for ex-convicts before they re-enter society.
At the end of this evening, Arjan was able to testify about the ‘prisoners in the mother’s belly’ who have a death sentence hanging over their heads and for whom we want to stand up. Impressive to put these prisoners together and pray for both of them.

We went to the streets with our business cards and flyers to publicize Laga Mi Biba. Impressive conversations we had. One woman was deeply moved by all this, because she had been present at the same prayer evening for ex-prisoners. There she was confronted for the first time with something she did over 15 years ago; abortion. And now we were with her again, it visibly touched her. There are only 2 people in her life who know she did abortion, otherwise it is a silent secret. She was so surprised that within a month she met us 2x and we brought up her grief. We had a beautiful conversation about finding forgiveness with Jesus. Suddenly she said she is getting baptized on Sunday!!! At the same time so special that this conversation comes beforehand. We could not pray with her, she was at work and it was busy. If needed she can find us now, she has a card. Taking to the streets with cards and flyers is something the Lord told us in our quiet time to do. And what beautiful things you will see when you obediently do what He says. We had a few more beautiful conversations. Someone was so happy with the card, she cherished it as if she had received a very precious gift. Her eyes shone with joy for Life. With every conversation we hear again how important this work we do is. There is so much need and sorrow that is quietly hidden. The last one to whom we gave a card was a young lady who was visibly touched. We didn’t find out if she is in need, but she asked if there is a place she can go. She knows we can help her further in that.

So we sow through and discover that the need is probably much greater than we think. We hear grateful people who are so happy that we are standing up and want to offer help to these vulnerable young women who do not know what to do because of desperation. We are continuing to make a good information for schools, which is also being enthusiastically received.

A lot of work is also being done on the translation of the website, as well as working on the foundation in the Netherlands. Everything seems to come into effect simultaneously. It will fit together exactly and be put into action at God’s perfect timing.

We are grateful that the Lord shows us the way in this, full of joy we follow His way. And we thank you for encouragement, prayer, a conversation, financial blessing, or any other kind of support.

Sweet greetings Arjan and Annie

In beweging, met de voeten in het water!

Inmiddels zijn we weer thuis op Curaçao. Onze tijd in Nederland was fijn, bijzonder en zeker door de Heer zo geleidt. Het was een zegen om lange tijd bij onze kinderen te kunnen zijn, om familie en vrienden weer te ontmoeten en zelfs weer nieuwe mensen leren kennen. Toen wij onze tickets wilden boeken om terug te gaan, waren ze erg duur. Dat konden we niet betalen. We hebben het in rust bij God gelaten en een week later weer gekeken. Toen waren ze een stuk goedkoper. We konden het betalen maar dan was wel al ons geld op. In geloof hebben we toch geboekt, in gehoorzaamheid weer gegaan, vertrouwend dat God geeft wat wij nodig hebben. Een halve dag na onze boeking ontvingen we al een eerste gift en de volgende dag nog een. Hierdoor konden we onze huur, stroom en licht en zelfs de wegenbelasting voor het nieuwe jaar gewoon op tijd betalen. Net als anders zijn we in niets tekort gekomen. God doet wat Hij belooft, steeds weer.

Het lijkt soms wat stil rondom Laga mi Biba en zijn we daarin soms wat ongeduldig omdat we nog niet zoveel zien, toch horen we andere verhalen. Er zijn artsen die nieuwe flyers willen hebben omdat ze alles al weggeven hebben. Er is een verloskundige die ook de flyers uitdeelt en onze naam noemt. Er is dus wel degelijk beweging, maar nog niet zichtbaar. Het zaadje is gepland, nu wachten tot het zichtbaar wordt. In de tussentijd gaan we door met de website www.lagamibiba.com hoofdzakelijk de vertaling, en het opzetten van de stichting in Nederland.
Dit alles doet me denken aan wat een broer met ons deelde toen we in Nederland waren. Hij had Jozua 3 gelezen en moest daarbij aan ons denken. Het volk Israël stond klaar om de Jordaan over te steken naar het beloofde land. De priesters moesten met de ark als eersten in het water stappen. Het water stond overigens ver buiten zijn oevers, dus op zijn breedst. Zodra de priesters in de Jordaan stapten kwam het water tot stilstand. Niet op de plek waar zij waren stond het water stil, maar een heel eind eerder, hogerop bij de stad Adam. Er staat niet bij hoe lang het duurde voordat het zichtbaar werd dat het water wegstroomde, er was geloof voor nodig om te blijven staan in dat water. In deze tijd van verwachten wat de Here door ons heen gaat doen, ervaren wij ditzelfde. Doorgaan, terwijl er maar weinig tot niets lijkt te veranderen.

Intussen is de Heer op dit eiland aan het werk. De River Church Amsterdam is hier op dit moment met een grote evangelisatie campagne bezig. Het team van Presence komt volgende week op een plein zingen en aanbidden. De Heer beweegt Hij brengt mensen naar het eiland en wij genieten mee.
We hebben vrienden op bezoek waar we enorm van genieten, echt een kostbaar cadeau. Heerlijk om hen ons leven te laten zien en voor hen fijn om zichtbaar te krijgen waar wij steeds over praten.

We hebben mooie momenten van samenkomen als huisgroep, God groot maken en aanbidden. Echt samenleven zoals we kunnen lezen in het boek Handelingen.
Prachtig om te zien hoe God mensen bij elkaar brengt en zo zijn gemeente bouwt.
We voelen ons gezegend, alle eer aan onze Heer en Koning Jezus. Tot zover onze belevenissen hier, hopelijk tot gauw in de volgende blog.

Lieve groet van ons beide,

Arjan & Annie


On the move, feet in the water!

By now we are back home in Curaçao. Our time in the Netherlands was fine, special and certainly so guided by the Lord. It was a blessing to be able to be with our children for a long time, to meet family and friends again and even get to know new people. When we wanted to book our tickets to go back, they were very expensive. We could not afford it. We left it at rest with God and looked again a week later. Then they were a lot cheaper. We could pay for it but then all our money was gone. In faith we booked anyway, going again in obedience, trusting that God gives what we need. Half a day after our booking we received our first donation and another the next day. This allowed us to pay our rent, electricity and light and even road tax for the new year just in time. As usual, we fell short in nothing. God does what He promises, again and again.

It sometimes seems a little quiet around Laga mi Biba and in this we are sometimes a little impatient because we don’t see much so far, yet we hear other stories. There are doctors who want new flyers because they have already given everything away. There is a midwife who also hands out the flyers and mentions our name. So there is movement, but not yet visible. The seed has been planted, now waiting for it to become visible. In the meantime, we continue with the website http://www.lagamibiba.com mainly the translating, and setting up the foundation in the Netherlands.
All this reminds me of what a brother shared with us when we were in Holland. He had read Joshua 3 and was reminded of us. The people of Israel were ready to cross the Jordan to the promised land. The priests had to be the first to step into the water with the ark. By the way, the water was far beyond its banks, that is, at its widest. As soon as the priests stepped into the Jordan the water came to a stop. Not where they were, the water stopped, but a long way before, higher up near the city of Adam. There is no mention of how long it took for it to become visible that the water was flowing away; it took faith to remain standing in that water. In this time of expecting what the Lord is going to do through us, we experience this same thing. Continuing on while little to nothing seems to change.

Meanwhile, the Lord is at work on this island. The River Church Amsterdam is currently engaged in a major evangelistic campaign here. The Presence team is coming to a town square next week to sing and worship. The Lord is moving He is bringing people to the island and we are enjoying with Him.
We have friends visiting who we enjoy immensely, truly a precious gift. Wonderful to show them our life and for them nice to get visible what we keep talking about.
We have beautiful moments of coming together as a home group, making God great and worshipping. Really living together as we can read in the book of Acts.
Wonderful to see how God brings people together and builds His church that way.
We feel blessed, all glory to our Lord and King Jesus. So far our experiences here, hopefully see you soon in the next blog.

Sweet greetings from both of us,

Arjan & Annie

Jezus is het Licht dat leven geeft!

De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van bidden, vasten en de Here zoeken hoe we verder mogen gaan.

Inmiddels zijn we gestart met het rondbrengen van flyers en visitekaartjes bij huisartsen. Al meer dan 600 flyers liggen in verschillende wachtkamers om zo informatie te geven over “Laga mi biba”. We horen vooral positieve berichten wanneer we in gesprek met huisartsen komen. De nood is groot.
Ondertussen wordt er ook al flink gewerkt aan de website: http://www.lagamibiba.com
Eerst in het Nederlands, en dan nog vertalen naar het Papiaments, dat zal de hoofdtaal worden. Spannend leuk wat er nu aan het gebeuren is. We zien dromen en beloftes die de Heer ons heeft gegeven, op de drempel naar werkelijkheid staan. Wil je ons werk steunen klik dan op https://lagamibiba.com/steun-ons/

Dat de Heer boven ons bidden en beseffen uitgaat, ervaren we steeds weer in ons leven. Hij blijft in onze behoeften voorzien, iedere keer anders dan wij bedenken.
Het blijft spannend, maar we raken ook vertrouwd met onze manier van leven.
Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al het andere wat nodig is zal gegeven worden. Een tekst die we dieper en dieper leren verstaan en werkelijkheid zien worden. Zo hebben we eind November in geloof tickets geboekt naar Nederland. Om deze decembermaand bij onze kinderen en kleinkinderen te mogen zijn.
We geloven ook dat de Heer hier iets bijzonders doorheen wil gaan doen. We hebben een verlangen om te getuigen van wat God doet op Curaçao. Wanneer we terug gaan is nog niet bekend, de Here bepaalt onze agenda. Maar terug gaan we!
Heerlijk om even weer in Nederland te zijn, de kou op onze huid, een ouderwetse Hollandse snotneus en warmen bij de haard.

We zijn direct na aankomst op Schiphol naar het tienermoederhuis “Huize Kalor” in Amsterdam gegaan. Daar konden we met eigen ogen zien hoe het eruit ziet. Daar werd ons verlangen alleen maar meer aangewakkerd.
Inmiddels zijn we een weekend in Zeeland geweest. Daar waren we uitgenodigd bij huisgemeente “Kom en zie Tholen” we mochten getuigen over ons werk en leven op Curaçao. Ook kregen we de gelegenheid om voor mensen te bidden. God liet Zijn liefde en herstellende kracht zien. Volgende week zijn we uitgenodigd door een huisgroep in Leek. We zien vol verwachting uit hoe de Here daar Zijn Licht laat schijnen door onze getuigenis heen.

We mogen onze weg gaan in het Licht, zoals God Zelf in het Licht is. Er is geen spoor van duisternis in Hem te vinden. (1 Joh.1:5-7) In deze donkere periode van het jaar, maar ook in deze steeds donker wordende wereld, is het zo belangrijk om het verschil te zijn. Ons gebed is dat het Licht in Gods kinderen steeds meer zichtbaar wordt in deze wereld. Dat we in de juiste positie staan, zodat wij als diamanten mogen schitteren, als Gods Licht door ons schijnt. Een onweerstaanbaar, aantrekkelijk Licht, zodat we nog velen op de weg naar het ware Licht (Jezus) mogen leiden. Jezus is Het licht dat leven geeft!

We danken jullie voor bemoediging, steun en liefde in het afgelopen jaar. Vol verwachting gaan we het nieuwe jaar tegemoet. In eenheid met Jezus en met elkaar.

Lieve groet,

Arjan en Annie

Jesus is the Light that gives life!

The past period has been marked by prayer, fasting and seeking the Lord on how we may proceed.

We have started distributing flyers and business cards to home doctors. Already more than 600 flyers are in different waiting rooms to give information about “Laga mi biba”. We hear mostly positive messages when we talk to doctors. The need is big.
Meanwhile, we are also working hard on the website: http://www.lagamibiba.com
First in Dutch, and then translated into Papiamentu, which will be the main language. Very exciting what is happening now. We see dreams and promises given to us by the Lord on the threshold of reality. If you would like to support our work please click https://lagamibiba.com/steun-ons/
(See Photo 1)

The Lord goes beyond our praying and realizing, which we experience again and again in our lives. He continues to provide for our needs, each time different from what we imagine.
It always remains exciting, but we also become confident in our way of life.
Seek first the Kingdom of God and His righteousness, and everything else that is necessary will be given. A text we are learning to understand deeper and deeper and see becoming a reality.
Accordingly, we booked tickets to the Netherlands in faith at the end of November. To be with our children and grandchildren this December month. We also believe that the Lord wants to do something special through this. We have a desire to be a witness to what God is doing in Curacao. When we go back is not yet known, the Lord will determine our schedule. Oh, but back we go!
Wonderful to be back in Holland for a while, the cold on our skin, an old-fashioned Dutch snot nose and warming up by the fireplace.
(See photo 2.)

We went to the teenage mother’s home “Huize Kalor” in Amsterdam immediately after arriving at Schiphol Airport. There we could see for ourselves what it looks like. While there, our desire was only stimulated more.
Meanwhile, we spent a weekend in Zeeland. We were invited to the home church “Kom en zie Tholen” and were allowed to testify about our work and life on Curaçao. We also got the opportunity to pray for people. God showed His love and healing power. Next week we are invited to a home group in Leek. We look forward with expectation how the Lord will let His Light shine through our testimony there.

We may go our way in the Light, as God Himself is in the Light. There is no trace of darkness to be found in Him. (1 John 1:5-7) In this dark time of year, as well as in this increasingly dark world, it is so important to be the difference. Our prayer is that the Light in God’s children will become more and more visible in this world. That we stand in the right position so that we may shine like diamonds, as God’s Light shines through us. An irresistible, attractive Light, so that we may lead many more on the way to the true Light (Jesus). Jesus is The Light that gives life!

We thank you for encouragement, support and love in the past year. Full of expectation, we move into the new year. In unity with Jesus and with each other.

Dear greetings,

Arjan and Annie

Alles wat adem heeft, looft de HEER

(English below)

Adembenemend! Dat is in een woord hoe we de afgelopen periode kunnen beschrijven.
Allereerst de heerlijke “vakantie” die we samen met onze kinderen en kleinkinderen hebben gehad. Het was echt een zegen van de Heer. Zo ontspannen, zo heerlijk dicht bij elkaar, een kostbare tijd van intens genieten.

We hebben de afgelopen jaren leren wachten, soms lang wachten dwars tegen alle gevoelens in, maar als die tijd volgroeid is…
Ineens, plotseling, een paar dagen na het vertrek van onze kinderen, kregen we op een Goddelijke manier contact met een Curaçaose vrouw, die in Nederland woont en werkt. Ze heeft in Amsterdam een tienermoeder huis en is hiermee ook begonnen op Curaçao. Na een eerste Zoom-gesprek was ze binnen een week op het eiland en we hebben 2 heel bijzondere weken achter de rug.
Zoveel dingen kwamen overeen, die de Here aan ons maar ook aan haar heeft gezegd, dat we er stil van zijn. Het werk van de Heer is ondoorgrondelijk. Terwijl wij hier ruim 4 jaar wachten en verwachten, biddend om hulp voor de grote plannen die Hij laat zien, is Hij al die tijd al bezig in Nederland met voorbereidingen. En nu is de tijd dat het samenkomt, om in eenheid verder op weg te gaan.
We kregen het maar niet voor elkaar om een stichting te starten, nu weten we waarom: we gaan samen verder onder de stichting “Fundashon Kalor” waar “Laga mi biba” een onderdeel van wordt.
(Meer info hierover: http://www.huizekalor.nl en www. stichtingwarmhartigevrienden.nl)

De wegen van de Heer zijn ondoorgrondelijk. We kunnen nu met onze geestelijke ogen zien wat er de afgelopen 4 jaren is gebeurd.
Als Jozua en Kaleb zijn we dit land gaan verkennen en hebben we onze voeten overal op het eiland gezet en het geestelijk “in bezit” genomen voor de Heer. Nu is de tijd om het “beloofde land” in te nemen, voor Zijn eer en glorie.

Wordt vervolgd….

Lieve groet,
Arjan en Annie

All that have breath, praise the LORD

Breathtaking! That is in one word how we can describe the past period.
First of all, the wonderful “vacation” we had together with our children and grandchildren. It was truly a blessing from the Lord. So relaxed, so wonderfully close to each other, a precious time of intense enjoyment.

We have learned to wait in the past years, sometimes a long wait right against all the feelings, but when that time has been matured….
All of a sudden, a few days after the leaving of our children, we got in touch in a divine way with a Curaçao woman, who lives and works in the Netherlands. She has a teenage mother house in Amsterdam and also started it in Curaçao. After a first Zoom conversation she came to the island in less than a week and we have had 2 very special weeks.

So many things corresponded, which the Lord said to us but also to her, that we are silenced by it. The work of the Lord is unsearchable. While we have been waiting and awaiting here for over 4 years, praying for help for the great plans He is showing, He has been busy in the Netherlands with preparations all this time. And now is the time to come together, to continue our journey in unity.
We could not manage to start a foundation, now we know why: we will continue together under the foundation “Fundashon Kalor” of which “Laga mi biba” will be a part of them.
(More info: http://www.huizekalor.nl and www. stichtingwarmhartigevrienden.nl)

The ways of the Lord are immeasurable. We can see now with our spiritual eyes what has happened in the last 4 years.
As Joshua and Caleb, we have been exploring this land, putting our feet all over the island and taking spiritual “possession” of it for the Lord. Now is the time to take possession of the “promised land” for His honor and glory.

To be continued….

Sweet greetings,
Arjan and Annie

Kinderen zijn een geschenk van de Heer.

(English below)

Psalm 127:3 (HSV) zegt dat kinderen het eigendom zijn van de HEERE, de vrucht van de schoot is Zijn beloning!
Deze krachtige tekst staat op het visitekaartje die we inmiddels op een bijzondere manier hebben ontvangen. Er ging iets fout tijdens het proces van bestellen, waardoor de deadline onder druk kwam. Maar de Heer is onze Herder, Hij gaat voor ons uit en gaf ons hierdoor uiteindelijk een dubbele zegen: het aantal kaartjes wat we ontvingen was verdubbeld. Nu kunnen we naar hartenlust uitdelen!

“Laga Mi Biba” betekent: Laat mij leven.

De afgelopen tijd stond in het teken van nieuwe ontmoetingen. De Here bracht ons christenen uit Nederland op het pad met wie we een geweldig krachtige dag hebben doorgebracht. Zij waren hier op vakantie en hadden kennis gemaakt met anderen op dit eiland; een jong echtpaar met een klein dochtertje, die hier net twee maanden wonen en op zoek zijn naar een (huis)gemeente. Die dag hebben we ook nog een team ontmoet die in de gevangenis op Curaçao het evangelie hebben gepredikt en ca. 30 mannen hebben gedoopt. Wat een prachtige ontmoeting samen, en dat allemaal op een dag. We dienen een machtig God!

Krachtige ontmoeting met broers en zussen!

Het is echt de Here die mensen bij elkaar brengt en zo Zijn gemeente Zelf bouwt. Inmiddels hebben we al een paar ontmoetingen gehad met het jonge echtpaar en het verlangen om met elkaar te groeien naar het hart van Jezus wordt alleen maar groter. Heerlijk samen kerk zijn.

Huiskerk samenkomst op het dak

Op de markt, waar we één keer per maand staan met onze producten, gebeuren ook mooie dingen. Mooie gesprekken en de vorige keer mocht Arjan bidden voor een vrouw met erge rugpijn. Ze voelde bijna geen pijn meer na gebed en kon veel beter lopen. Over twee weken zien we haar weer, we zijn benieuwd naar haar getuigenis.
De afgelopen tijd hebben we voor verschillende mensen mogen bidden voor genezing, bevrijding en de Heilige Geest. Altijd een feest om de Heer krachtig aan het werk te zien in mensenlevens.

Het is voor velen vakantietijd. Wij gaan de komende drie weken genieten van onze dochter, schoonzoon en hun kinderen. Een kostbaar geschenk van de Heer (Ps. 127) Heerlijk om ze een paar weken dicht bij ons te hebben. Eindelijk kunnen logeren bij opa en oma en samen snorkelen in de zee; we gaan er volop van genieten.

Lieve groet van ons beide, Arjan & AnnieChildren are a gift from the Lord.

Psalm 127:3 says that children are the property of the LORD, the fruit of the womb is His reward!
This powerful text is on the business card that we have now received in a special way. Something went wrong during the process of making it, putting pressure on the deadline. But the Lord is our Shepherd, He goes before us and through this He gave us a double blessing: the amount of cards we received was doubled. Now we can hand out to our heart’s desire!

The past time was marked by new encounters. The Lord brought us Christians from the Netherlands with whom we spent a wonderfully powerful day. They were here on vacation and had met others on this island; a young couple with a little daughter, who have just settled on the island for two months and are looking for a (home) church. They too were present that same day. It is truly the Lord who brings people together and thus builds His own church. Meanwhile we have had a few meetings with the young couple and the desire to grow together to the heart of Jesus only increases.
Enjoy fellowshipping and being church together.

That day we also met a team who preached the gospel in prison on Curacao and baptized ca. 30 men. What a wonderful meeting together, and all this in one day. We serve a mighty God!

At the market, where we stand once a month with our products, wonderful things are happening as well. Beautiful conversations and last time Arjan was allowed to pray for a woman with terrible back pain. She felt almost no pain after prayer and could walk much better. We will see her again in two weeks, we are curious about her testimony. Recently we have been able to pray for several people for healing, deliverance and the Holy Spirit. It is always a joy to  see the Lord powerfully at work in people’s lives.

It is vacation time for many. We will be enjoying our daughter, son-in-law and their children for the next three weeks. A precious gift from the Lord (Ps. 127) Wonderful to have them close to us for a few weeks. Finally being able to stay with grandpa and grandma and snorkeling together in the sea; we are going to enjoy it to the fullest.

Sweet greetings from us both, Arjan & Annie

De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets.

(English below)

In de vorige blog schreven we over nieuwe plannen; een bedrijfje, gekoppeld aan een opvanghuis. Vol enthousiasme zijn we begonnen, maar al snel deed de Heer deuren dicht. Financieel kregen we het niet voor elkaar om te kunnen starten met een eigen stroopwafel kraam om ons product te kunnen verkopen.
Emotioneel heeft dit ons een zware klap gegeven. We hebben al zo lang gewacht en keken vol verwachting uit naar het nieuwe en dan gebeurt het niet zoals we graag zouden zien. Gelukkig is onze Heer een liefdevol Herder. Hij heeft ons doen neerliggen in groene weiden om uit te rusten.
We waren de wanhoop nabij en stonden op het punt om alles op te geven toen Hij Zijn hand liefdevol naar ons uitstak. We mochten tot rust komen door 2 weken vakantie aan de andere kant van het eiland te genieten van Gods grootheid. In de tweede week begon de Heer in ons te werken en te spreken door Zijn Woord, door boeken en door dromen en gesprekken.
We ontdekten dat het bedrijfje niet Gods plan is, maar een menselijk plan. God heeft dat niet nodig, niets is voor Hem onmogelijk. We richten ons nu weer op onze werkelijke taak en er gebeuren prachtige dingen. In het onzichtbare ligt alles al klaar, stapje voor stapje gaat het zichtbaar worden voor onze natuurlijke ogen.

Afgelopen zondag stonden we op een markt met verschillende producten. We hebben genoten, vooral van de contacten die hieruit ontstaan. Volgende maand gaan we weer. De opbrengst sparen we voor de stichting die we binnenkort op gaan richten.
Ondertussen zijn er visitekaartjes onderweg. Zodra die er zijn gaan we met enquête formulieren de straat op om duidelijk te krijgen hoe abortus leeft onder de jongeren.
Zo worden de kaartjes uitgedeeld en komt er bekendheid. Er wordt gewerkt aan een website voor de stichting. We gaan door….in geloof en vertrouwen. We willen ons niet laten tegenhouden door teleurstelling of tegenslagen. De Here zelf gaat voor ons uit, bij Hem is niets onmogelijk.

Ondertussen delen we het evangelie met wie het maar wil horen. Een paar weken geleden ontmoetten we een vrouw die een half jaar geleden gedoopt is. Op onze vraag of ze de Heilige Geest ook had ontvangen zei ze: “ik denk het wel, maar weet het niet zeker.” Ze sprak niet in tongen, was daar ook enigszins bang voor, omdat ze vroeger een eigen codetaal heeft ontwikkeld. Ze wil niet zelf wat bedenken.
Na uitleg hierover, wilde ze toch wel graag bidden voor ontvangst van de Heilige Geest en tongentaal. Het was geweldig wat de Heilige Geest deed. Ze begon te stralen, bijna licht te geven, ze werd heel warm en begon in tongentaal te spreken. Ze wilde er niet meer mee stoppen. Ze was zo blij, haar hele gezicht straalde en ze zei: “dit is mijn “Thuis-taal”, zo vertrouwd, zo fijn.” Voor ons ook erg bemoedigend als de Heilige Geest zichtbaar werkt.

In vertrouwen gaan we aan Gods hand verder met ons avontuur op Curaçao. Uitgerust weer achter de Herder aan. Hij leidt ons iedere dag.
We willen iedereen bedanken die ons helpt, ondersteunt, meestrijdt, bidt en gelooft in onze missie hier op Curaçao.

Lieve groet van ons,
Arjan & Annie

The Lord is my Shepherd, I lack nothing.

In the last blog we wrote about new plans; a small business, linked to a shelter. Full of enthusiasm we started, but soon the Lord was closing doors.
Financially we could not manage to start our own syrup waffle stand to sell our product. Emotionally, this dealt us a heavy blow. We had been waiting and looking forward to the new thing for so long and then it doesn’t happen the way we hoped it would. Thankfully, our Lord is a loving Shepherd. He has caused us to lie down in green pastures to rest. We were close to being desperate and about to give up everything when He lovingly reached out His hand to us. We were allowed to rest by spending 2 weeks of vacation on the other side of the island enjoying God’s greatness. In the second week the Lord began to work and speak in us through His Word, through books and through dreams and conversations. We discovered that the small business is not God’s plan, but a human plan. God does not need that, nothing is impossible for Him. We are now focusing again on our real task and wonderful things are happening. In the unseen everything is already there, step by step it will become visible to our natural eyes.

Last Sunday we were at a market with different products. We enjoyed it, especially the contacts that come from it. Next month we will go again. We are saving the profits for the foundation we will soon be starting.  Meanwhile, business cards are on their way. As soon as they arrive, we will take survey forms to the streets to find out how young people think about abortion.  In this way the cards will be distributed and publicity will be created. We are working on a website for the foundation. We continue….in faith and trust. We do not want to let be held back by disappointment or setbacks. The Lord Himself goes before us, with Him nothing is impossible.

In the meantime, we share the gospel with whomever wants to hear it. A few weeks ago we met a woman who was baptized six months ago. When we asked her if she had received the Holy Spirit, she said: “I think so, but I’m not sure.”
She did not speak in tongues, was also somewhat afraid of that, because she used to develop her own code language. She doesn’t want to think up something herself. After explaining this, she still wanted to pray for receiving the Holy Spirit and speaking in tongues. It was amazing what the Holy Spirit did. She began to shine, almost giving light, she became very warm and began to speak in tongues. She didn’t want to stop. She was so happy, her whole face was shining and she said, “this is my ‘Home language’, so familiar, so nice.”
For us also very encouraging when the Holy Spirit works visibly. In confidence we continue our adventure in Curaçao at God’s hand. Equipped again, following the Shepherd. He leads us every day.

In confidence we continue our adventure in Curaçao at God’s hand. Equipped, we follow the Shepherd. He leads us every day.
We want to thank everyone who helps us, supports, fights with us, prays and believes in our mission here on Curaçao.

Sweet greetings from us,
Arjan & AnnieGods plan word zichtbaar! God’s plan becomes visible!

(English below)

“De mens stippelt zijn weg uit, de Heer bepaalt de richting die hij gaat.” Spreuken 16:9

We zijn al weer 2 maanden verder na ons laatste blogbericht en er is veel gebeurd.
De kick-starts op Aruba en Curaçao zijn inmiddels geweest.
Ons avontuur op Aruba was overweldigend! Het weekend van de kick-start was gaaf. Heerlijk om met een groep mensen samen te zijn en samen te leren en uit te stappen.
We zijn de straat op geweest en hebben gebeden voor veel mensen, ook veel genezingen gezien. De meest opvallende voor ons was van de vrouw op deze foto.

Ze had erg veel pijn aan haar vingers en pols. Er was een groot, dik litteken zichtbaar van operaties. Ze kon haar vinger niet strekken zonder pijn in haar pols te voelen.
Na gebed was de pijn volledig weg. De vrouw was zo aangeslagen dat ze een winkel in rende en daar achterin alleen maar bleef kijken naar haar hand die ze weer gewoon kon bewegen. Ze is niet meer terug gekomen om verder te praten. Dat was overigens ook heel lastig, zij sprak alleen maar Spaans en niemand in ons groepje sprak dat. Er was een andere vrouw die ons had geholpen, maar ook zij was al weer weg. Maar door het zien van haar verbazing was duidelijk dat God haar genezen had.

Na het weekend terug naar Curaçao, toch?? Als de verplichte PCR-test tenminste negatief is…. en dat was voor Arjan niet zo. Oké, en nu?
Tijdens het weekend hadden we een echtpaar ontmoet met wie we heel goed contact kregen, zij staan op dezelfde manier in het leven als wij, als discipelen van Jezus. Zij hebben ons bij hen thuis, in een appartement, verzorgd. Werkelijk overweldigend goed is er voor ons gezorgd.


We hadden de hoop en het verlangen dat we 5 dagen later mochten reizen, maar toen was Annie inmiddels ook positief getest. En dat betekende dus dat we niet bij de kick-start op Curaçao konden zijn. Dit was voor ons even heel erg moeilijk en niet te begrijpen. En daar waar wij in onze wanhoop God naar het “waarom” vroegen, kwam Hij met Zijn reden.
In onze slaapkamer stond deze tekst op de muur “Be still and know I Am God.”
Psalm 46:10

We hebben veel gesprekken gehad met het echtpaar, Giovan en Natalie, o.a. over de reden van ons wonen op Curaçao en de weg die God met ons gegaan is tot nu toe.
Alle dromen kwamen weer voorbij. Tot de dag kwam dat we samen met hen alles op papier zetten en een stappenplan hebben gemaakt om onze dromen waar te zien worden. Ineens worden dromen zichtbaar en kunnen we er naar toe werken om het te realiseren.
Dit was dus de reden waarom we op Aruba moesten blijven en deze lieve, nieuwe vrienden mochten ontmoeten. Wat een groot God dienen we. Alles op Zijn tijd, het is Zijn plan, Hij bepaalt de richting!!

In het kort:
De eerste keer dat we Curaçao bezochten is er een zaadje in ons geplant met het verlangen om een opvanghuis te beginnen voor jonge tienermeisjes die zwanger zijn geworden en in nood zijn hierdoor.
Tot nu toe hadden we geen idee hoe we dit konden realiseren en bleven we dit in gebed aan de Here vragen. En nu ineens zitten we “vast” op Aruba en spreekt de Here door Giovan en Natalie hoe we aan het werk mogen gaan. Welke stappen we mogen gaan zetten om een stichting te beginnen met een bedrijfje ernaast om het opvanghuis mede te kunnen financieren. Een prachtig plan is geboren en nu gaan we stapje voor stapje zetten om het werkelijkheid te laten worden. We hebben weer hoop en nieuwe kracht ontvangen.
“Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij.” Jozua 1:9
De tekst die de afgelopen 4 jaren ons houvast was, wordt nu nog krachtiger.
We houden jullie graag op de hoogte in de volgende blogs.
Bidden jullie met ons mee voor dit nieuwe avontuur, dat we Gods richting volgen en dat Hij onze stappen zegent.

Lieve groet van ons beide vanuit Curaçao

Arjan & Annie

God’s plan becomes visible!s visible!

“Man plans his way; the Lord determines the direction he goes.” Proverbs 16:9
It’ s been 2 months since our last blog post and a lot has happened.
The kick-starts in Aruba and Curacao have now been.
Our adventure in Aruba was overwhelming! The weekend of the kick-start was cool. Wonderful to be with a group of people and learn and go out together.
We went out on the streets and prayed for many people, also saw many healings. The most striking one for us was from the woman on this picture.
She had very bad pain in her fingers and wrist. There was a large, thick scar visible from surgeries. She could not stretch her finger without feeling pain in her wrist.
After prayer, the pain was completely gone. The woman was so touched that she ran into a store and in the back of it just kept looking at her hand that she could just move again. She did not come back to talk further. That was also very difficult by the way, she only spoke Spanish and no one in our group spoke it. There was another woman who had helped us, but she also had left. But by seeing her surprise it was clear that God had healed her.

Back to Curacao after the weekend, right? At least if the mandatory PCR test is negative…. and it wasn’t for Arjan. Okay, and now?
During the weekend we had met a couple with whom we got along very well, they are in the same way in life as we are, as disciples of Jesus. They took care of us at their home, in an apartment. Truly overwhelmingly, we were taken care of.
We had hopes and desires that we could travel 5 days later, but by then Annie had tested positive. And that meant that we couldn’t be at the kick-start on Curacao. This was very difficult for us to understand.
And where we in our despair asked God for the “why”, He came with His reason.
In our bedroom, this text was on the wall “Be still land know I Am God.”
Psalm 46:10

We have had many conversations with the couple, Giovan and Natalie, about the reason for our stay on Curaçao and the way God has gone with us so far. All the dreams were passing by again.
Until the day came that we put everything on paper together and made a plan to see our dreams come true. Suddenly dreams become visible and we can work towards making it a reality.
So this was why we had to stay on Aruba and get to meet these kind, new friends. What a great God we serve. Everything in His timing, it’s His plan, He sets the direction!!!

In short:
The first time we visited Curaçao, a seed was planted in us with the desire to start a shelter for young teenage girls who have become pregnant and are in need because of this.
Until now we had no idea how to make this a reality and kept asking the Lord about this in prayer. And now suddenly we are “stuck” on Aruba and the Lord is speaking through Giovan and Natalie how we can get to work on the project. Which steps we can take to start a foundation with a small business next to it to be able to partly finance it. A beautiful plan was born and now we are going to take step by step to make it a reality. We have received hope and new strength.

“Be firm and steady, do not let anything hold you back or discourage you, for wherever you go, the Lord your God will stand by you.” Joshua 1:9
The text that has been our anchor for the past 4 years is now becoming even more powerful.
We will be happy to keep you updated in the coming blogs.
Please join with us in prayer for this new adventure, that we follow God’s direction and that He blesses our steps.

Warm greetings from both of us from Curaçao
Arjan & Annie

Als God nieuwe deuren opent…….

(English below)

“Zie, Ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt?
Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis.”
 Jesaja 43:19

De vorige keer meldden we dat we vol verwachting uitzien naar iets nieuws wat al wel voelbaar is, maar nog niet zichtbaar.
In verwondering zien we hoe de Here Zelf voor ons uitgaat en Zelf Zijn Gemeente bouwt.
We zijn in contact gekomen met 2 vrouwen die de Here dienen in Geest en in Waarheid. Af en toe komen we samen om met elkaar te eten en Gods Woord te delen. Kostbaar en bemoedigend. Volgende week, de eerste kerstdag, gaan we elkaar weer ontmoeten, ongeveer 12 mensen als iedereen komt. Wat een feest!

Een vrouw die op zoek is naar de Waarheid, heeft contact met ons opgenomen.
We hebben het evangelie mogen delen op een terras, waarbij niet alleen de vrouw aan onze lippen hing, maar waarbij ook veel anderen stil meeluisterden. Het was bijzonder te ervaren hoe we met het delen van het evangelie, ook gelijk mochten zaaien op een vol terras. Zelfs de bediening bleef met respect op een afstand tot we klaar waren. Gods leiding dat we ondertussen niet gestoord werden.

Het werk op de plantage is voorbij. De eigenaar heeft andere plannen en daardoor is onze hulp overbodig geworden. God Zelf sluit deze deur en opent ook direct weer een nieuwe deur, want….
Er komt een kickstart op Aruba en op Curaçao!! Yeahhhh!!
We gaan eind januari voor een week naar Aruba om daar te helpen met een kickstart en om te fellowshippen, want Aruba is wel heel dichtbij. Het is ons buur-eiland.
Daarna gaan we terug naar Curaçao en is daar het eerste weekend van februari een kickstart waar we ook weer gaan meehelpen.
Zo bijzonder hoe God dit op ons pad brengt. Wat zijn we dankbaar en we zien vol verwachting uit naar het vuur wat de Here gaat brengen. God gaat grote dingen doen, zoals Hij ons al vaak belooft heeft.  Het gaat zichtbaar worden.

Er gebeuren meer dingen, maar niet alles kunnen we melden in een blog. Er zijn veel situaties of gesprekken die persoonlijk zijn. Maar we zien de Here, die een nieuwe weg aan het voorbereiden is. In geloof en vertrouwen volgen we Hem.

Het jaar 2021 is bijna voorbij. We willen iedereen bedanken die ons het afgelopen jaar is blijven steunen en ons bemoedigen op onze plek, zelfs als er nog niets zichtbaar is.
Jullie steun, aanmoediging en gebeden zijn zo belangrijk om vol te kunnen houden, te blijven vertrouwen, dwars door alles heen.

Enorm bedankt, lieve mensen!
Warme groet Arjan & Annie

When God opens new doors…….

“Behold, I am going to do something new, now it is sprouting. Have you not noticed it yet? I am making a way through the desert, making rivers in the wilderness.” 
Isaiah 43:19

Last time we reported that we look forward expectantly to something new that is already tangible, but not yet visible. We are amazed to see how the Lord Himself goes before us and builds His own church. We got in touch with two women who serve the Lord in Spirit and in Truth. Once in a while we come together to eat together and share God’s Word. Precious and encouraging. Next week, Christmas Day, we will meet again, about 12 people if everyone comes. What a celebration! (see first photo)

A woman seeking the Truth contacted us. We were able to share the gospel on a terrace, where not only the woman was hanging on our lips, but many others were also listening quietly. It was special to experience that by sharing the gospel we were also allowed to sow seeds on a full terrace. Even the servers respectfully stayed at a distance until we were finished. It was God’s guidance that we were not disturbed in the meantime. (see the next two photo’s)

The work on the plantation is over. The owner has other plans and therefore our help has become unnecessary. God Himself closes this door and also immediately opens a new one, because….
There will be a kick start in Aruba and Curacao! Yeahhhh!!!
At the end of January we are going to Aruba for a week to help with a kickstart and for fellowship, because Aruba is very close. It is our neighbor Island. Then we go back to Curacao and the first weekend of February there is a kickstart where we also go there to help.
So special how God brings this on our path. We are so grateful and we are looking forward to seeing the fire that the Lord is going to bring. God is going to do great things, as He has promised us so often.  It is going to become visible. (last photo)

More things are happening, but not everything can be reported in a blog. There are many situations or conversations that are personal. But we see the Lord preparing a new way. In faith and trust we follow Him.

The year 2021 is almost over. We want to thank everyone who has continued to support us in the past year and encourage us in our place, even if nothing is visible yet. Your support, encouragement and prayers are so important to be able to persevere, to keep trusting, right through everything.

Thank you so much, dear people!
Warm greetings Arjan & Annie

Denk niet klein over jezelf, denk groot over Mij!


(English below)

Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd is het plan van de Heer.
(Spreuken 19:21)

Dat is een lange tijd geleden dat we een blog hebben geschreven.
Onze vakantie naar Nederland ligt alweer achter ons. We hebben niet eens alles kunnen doen wat we graag wilden, maar wat wel kon was geweldig mooi.
Vele ontmoetingen, even lekker zelf vakantie vieren, zoveel momenten waar we dankbaar op terug kijken.
Eenmaal thuis hadden we tijd nodig om weer te wennen. Er was strijd en onrust om ons heen, we werden allebei ziek. Niet leuk, maar het maakt ons sterk, we zijn op koers! Inmiddels ligt dit weer achter ons, we zijn dankbaar voor de lieve mensen die met ons mee streden en voor ons op de bres stonden. Wat hebben we elkaar nodig om staande te blijven.

Vlak voor ons vertrek naar Nederland hebben we bij onze zus Sachia een bordje opgehangen aan haar huis. Een daad van gehoorzaamheid, want dit was wat de Here haar had laten zien. “Kas di orashon“ wat betekent: “huis van gebed“.
Het is merkbaar dat de Here haar huis zegent en apart zet voor Zijn glorie. Vanaf het moment dat het bordje buiten boven de deur hangt, komen er mensen bij haar voor gebed. Iedereen die binnen komt hoort van Jezus. Genezing van een zere hand, gebed voor innerlijke genezing, de Here is aan het werk.
Het is geweldig om toe te mogen kijken hoe de Here door onze zus heen zoveel harten aanraakt. Wie kan het nou beter vertellen dan zij, in haar eigen taal en cultuur.

Sinds we weer thuis zijn op Curaçao, ervaren we een verwachtingsvolle spanning. We voelen dat de Here iets nieuws wil gaan doen, maar we weten niet wat. We zijn stil, bidden en laten ons leiden door de Heilige Geest. Soms ontvangen we woorden en we merken dat we geestelijk scherper en fijngevoeliger worden, zodat we kunnen onderscheiden waar het op aan komt. Daardoor leren we om de juiste keuzes te maken, soms dwars tegen onze eigen gevoelens in. Hij maakt ons klaar voor Zijn plan!
De tijd van wortelen lijkt voorbij, een nieuw seizoen, de groei en bloei van de plant, breekt aan. We zijn nieuwsgierig naar wat er komen gaat.

Een bemoediging.
Een tijd geleden sprak de Here deze woorden tot ons. We willen deze woorden graag met jullie delen omdat we ervaren dat het niet alleen voor ons is, maar ook voor andere, stille discipelen, die wachten op de Heer.

“Wees stil en erken dat Ik God ben. Hoog verheven boven alles wat zichtbaar is en alle machten en krachten, sta Ik!
In deze wereld wordt de duisternis meer en meer zichtbaar en houdt de mensen in zijn greep.
Mijn Koninkrijk, Mijn kracht zal ook meer en meer zichtbaar worden, want Ik ben God, de Heer. Mijn toorn zal zichtbaar zijn in de wereld, maar wie Mij toebehoren zal Ik verbergen onder Mijn vleugels. De armen en verdrukten sta Ik bij in hun nood, Ik ga hun recht doen, spreekt de Heer. Nog een korte tijd kan de vijand zijn gang gaan, maar Ik kom spoedig met een ijzeren staf. Totdat dit werkelijkheid wordt zal Ik de Mijnen beschermen en ondersteunen. Mijn kracht gaat over heel de wereld zichtbaar worden in hen die Mij toebehoren. Grote dingen ga Ik doen door Mijn dienaren, zodat de wereld ziet dat Ik God ben. Ik ga recht spreken, Ik ga het vergelden, spreekt de Heer.
Wees trouw in het kleine en het grote zal door jullie zichtbaar worden. Sta op je post en ontvang alles wat je nodig hebt voor dat waarvoor Ik je geroepen heb. Ga dapper en vastberaden door, want Ik, de Heer, ga voor jullie uit. Ik open deuren die niemand kan openen en sluit deuren die niemand kan sluiten. Het zal zichtbaar zijn dat Ik God ben, spreekt de Heer.
Zet je hart open en laat je volstromen met Mijn kracht! Ik zal heel krachtig door jullie heen werken. Je zult niet langer twijfelen, want Mijn zekerheid en Waarheid zal jullie vullen en de weg wijzen.
Ga, beweeg, wandel in Mijn naam en Ik zal met jullie zijn. Mijn hand rust op jullie. Ik zelf zal jullie Gids zijn en jullie bijstaan. In alles!
Wees stil en erken dat Ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.
(Psalm 46)
Denk niet klein over jezelf, denk groot over Mij! “

Wees bemoedigd, lieve mensen, zoals ook wij steeds weer bemoedigd worden.
Lieve groet, vanuit een wat koeler wordend Curaçao.

Ja, ja, dit is echt in het zomerse Nederland!(English)
Don’t think small of yourself, think big of Me!

A person makes all kinds of plans; what is carried out is the Lord’s plan. (Proverbs 19:21)

It’s been a long time since we wrote a blog.
Our vacation to the Netherlands is already behind us. We have not been able to do everything we wanted to, but what we could do was wonderful.
Many encounters, just enjoying our own vacation, so many moments that we look back on with thankfulness.
Once at home we needed time to get used to it again. There was battle and unrest around us, and we were both sick. Not fun, but it makes us strong, we are on the right track! Now this is behind us again, we are grateful for the dear people who battled with us and stood up for us. We need each other to stand firm.
(see photo above)

Since we returned home to Curaçao, we have been experiencing an expectant tension. We feel that the Lord wants to do something new, but we don’t know what. We are silent, pray and let ourselves be led by the Holy Spirit. Sometimes we receive words and we notice that we become sharper and more sensitive spiritually, so that we can discern what matters. As a result, we learn to make the right choices, sometimes right against our own feelings. He is preparing us for His plan!
The time of rooting seems to be over, a new season, the growth and flowering of the plant, is coming. We are curious about what is to come.
(see photo’s above)

An Encouragement.
Some time ago the Lord spoke these words to us. We would like to share these words with you because we feel that it is not only for us, but also for other, silent disciples, who are waiting for the Lord.

“Be still and acknowledge that I am God. Highly exalted above all that is visible and all powers and forces, I stand!
In this world, darkness is becoming more and more visible and is holding people in its grip.
My kingdom, My power will also become more and more visible, for I am God, the Lord. My wrath will be visible in the world, but those who belong to Me I will hide under My wings. The poor and oppressed I will stand by in their distress; I will do them justice, says the Lord. For a short time the enemy will be able to do his work, but soon I will come with a rod of iron. Until this comes to pass, I will protect and support those who are mine. My power will be manifest throughout the world in those who belong to Me. I am going to do great things through My servants, so that the world will see that I am God. I am going to render justice, I am going to retaliate, speaks the Lord.
Be faithful in the small and the great will become visible through you. Stand at your post and receive all that you need for that for which I have called you. Go forward with courage and determination, for I, the Lord, am going before you. I will open doors that no one can open and close doors that no one can close. It will be seen that I am God, speaks the Lord.
Open your hearts and let yourselves be filled with My power! I will work very powerfully through you. You will no longer doubt, for My assurance and Truth will fill you and show you the way.
Go, move, walk in My name and I will be with you. My hand rests upon you. I Myself will be your Guide and will assist you. In everything!
Be still and acknowledge that I am God, exalted above the nations, exalted above the earth. (Psalm 46)
Don’t think small of yourself, think big of Me! “

Be encouraged, dear people, as we too are continually encouraged.
Sweet greetings from a somewhat cooler Curaçao.


Discipelschap, genezing, voorziening en verhoorde gebeden. God is goed!

(English below)

Lieve mensen,

In Joh.17:22 zegt Jezus in Zijn gebed tot Zijn Vader: “Ik heb hen (de discipelen) dezelfde eer en glorie gegeven als U Mij gegeven hebt, om hen zo één te laten zijn als U en Ik.”
Eén zijn met elkaar zoals Jezus één is met Zijn Vader. Hoe doe je dat in een vreemd land, met een andere cultuur en andere gewoontes. Dat kost tijd, daarin mag je leren zoals een kind mag leren lopen en praten. Kijken, proberen, doen, vallen, huilen, opstaan en weer doorgaan.
Discipel zijn is elkaar tot hand en voet zijn, elkaar helpen, vertrouwen en samen onze Leider, Jezus, volgen. Samen dezelfde Leermeester, de Heilige Geest, hebben.
Hier moest ik aan denken bij deze foto, toen we door een moeilijk begaanbaar stukje onze weg gingen, nadat we Gods kracht en Zijn liefde uit mochten delen.

Hier moest ik ook aan denken toen we samen mochten bidden voor genezing en herstel van een kapotte knie door een ongeluk. In eenheid, door de taal van de Heilige Geest en het Nederlands/Papiaments mochten we uitdelen, de handen opleggen en het goede nieuws brengen.
Deze man had erge pijn, hij kon niet zonder brace lopen en niet staan op zijn linkerbeen. In een seconde genas de Heer hem, zijn ogen spraken al voor zijn mond iets kon zeggen. Zo geweldig te zien als God mensen aanraakt en geneest.
Hij had ook pijn aan zijn rug. Zijn benen bleken niet gelijke lang te zijn, er zat zeker 2 centimeter verschil in. Ook dat herstelde de Heer.
Het blijft een wonder en een feest om steeds weer Zijn grootheid uit te mogen delen en er zelf getuige van te zijn.

Het is al weer ruim 3 jaar geleden dat ons avontuur op Curaçao begon en de Here is ons altijd trouw gebleven!
Zonder uitgezonden te worden door een kerk of organisatie zijn we gehoorzaam op weg gegaan toen de Heer ons riep, net als Abraham. En we dienen dezelfde God als Abraham, Izaäk en Jakob, Hij is niet veranderd.
Toen Hij ons op pad stuurde beloofde Hij ons alles te geven wat we nodig hebben en Hij doet wat Hij belooft!
We leven hier nu ruim 3 jaar, zoals Elia kon leven bij de weduwe in Sarefat, er is steeds genoeg. We leren om te bidden voor wat we nodig hebben. De Heer geeft ons iedere dag genoeg om te leven. Het is voor ons een groot wonder om na 3 jaren te ervaren hoe Hij steeds voorziet in alles. We werken hier niet voor geld, dat mogen we ook niet zonder werkvergunning.
Als we terug kijken met onze menselijke ogen, is het onmogelijk dat we hier nog zijn. We huren een huis, hebben een auto, onze vaste lasten, genoeg te eten en ook nog genoeg om te kunnen uitdelen en dat alles zonder een vast inkomen. Gods zegen is overvloedig als we gehoorzaam doen wat Hij ons opdraagt te doen.
We hebben God gebeden voor tickets en open deuren om naar Nederland te kunnen en dat gebed is verhoord. God zegent zo rijk, Hij ziet ons hart en verhoort onze gebeden, wat een liefde.
We gaan binnenkort voor een vakantie naar Nederland. We zien er zo verlangend naar uit om onze geliefden weer te ontmoeten.
We zijn stil en dankbaar voor de deuren die Onze Hemelse Vader opent.

We groeien in geloof en vertrouwen, volkomen afhankelijkheid zijn van Hem.
Een klein plantje dat verpot wordt lijkt eerst niet verder te groeien, soms lijkt het zelfs of het dood gaat. Maar onder de grond, niet zichtbaar, gaat de groei door. En na een poosje wordt het zichtbaar, het groeit, er komen nieuwe blaadjes, knopjes enz. Dan weet je dat het goed komt.
We leren veel van het geestelijke leven door te kijken naar onze planten. Op dit moment zien we veel vrucht bij de papaya’s.

dav

Het is nu de tijd om veel vrucht te geven en dat kan alleen door de zegen van de Heer. Hij is het die laat groeien, wij geven water en voeding. Het is genieten en opbouwend, dan verlang je naar meer!

We brengen jullie een zonnige groet vanuit het mooie Curaçao,
en voor degene die we gaan ontmoeten in Nederland, tot snel!

Gods zegen!
Arjan & Annie

Discipleship, healing, provision and heard prayers.
God is good!

Dear people,

In John 17:22 Jesus says in His prayer to His Father, “I have given them (the disciples) the same honor and glory as You have given Me, that they may be as one as You and I.”
To be one with one another as Jesus is one with His Father. How do you do that in a foreign country, with a different culture and different customs. That takes time, in that you may learn like a child learns to walk and talk. Watching, trying, doing, falling down, crying, getting up and going on.
Being a disciple is being a hand and foot for each other, helping each other, trusting each other and together following our Leader, Jesus. Having the same Teacher, the Holy Spirit, together.
This is what I was thinking about with this photo, when we went our way through a difficult patch, after we were allowed to share God’s power and His love.

I was also reminded of this when we were allowed to pray together for healing and recovery of a broken knee caused by an accident. In unity, through the language of the Holy Spirit and the Dutch/Papiamento language we were able to hand out, lay hands on and bring the Good News.
This man was in severe pain, he could not walk without a brace and could not stand on his left leg. In one second the Lord healed him, his eyes spoke even before his mouth could say anything. So wonderful to see when God touches and heals people.
He also had pain in his back. His legs were not the same length, there was at least 2 centimeters difference. The Lord restored that too.
It remains a miracle and a feast to be able to share His greatness over and over again and to witness it for ourselves.

It has been over three years since our adventure in Curacao began and the Lord has always been faithful to us!
Without being sent by a church or organization, we obediently went on our way when the Lord called us, just like Abraham. And we serve the same God as Abraham, Isaac and Jacob, He has not changed.
When He sent us on our way He promised to give us everything we need and He does what He promises!
We have been living here for over 3 years now, like Elijah could live with the widow in Zarephath, there is always enough. We are learning to pray for what we need. The Lord gives us enough to live each day. It is a great miracle for us to experience after 3 years how He always provides for everything. We don’t work for money here, we are not allowed to without a work permit. If we look back with our human eyes, it is impossible that we are still here. We rent a house, have a car, our monthly bills, enough to eat and also enough to give away and all this without a permanent income. God’s blessing is abundant when we obediently do what He tells us to do.
We have prayed to God for tickets and open doors to be able to go to Holland and that prayer has been answered. God blesses so richly, He sees our hearts and answers our prayers, such a love.
We are going to Holland soon for a vacation. We look forward so longingly to meeting our loved ones again.
We are silent and grateful for the doors that Our Heavenly Father opens.

We grow in faith and trust, being completely dependent on Him.
A small plant that is repotted does not seem to grow any further at first, sometimes it even seems to die. But under the ground, not visible, the growth continues. And after a while it becomes visible, it grows, new leaves appear, buds, etc. Then you know it’s going to be all right.
We learn a lot of spiritual life by looking at our plants. Right now we are seeing a lot of fruit on the papayas. Now is the time to give much fruit and this is only possible because of the Lord’s blessing. It is He who makes it grow, we water and nurture. It is enjoyable and edifying, then you long for more!

We bring you sunny greetings from beautiful Curaçao,
and for those of you we are going to meet in the Netherlands, see you soon!

Blessings,
Arjan & Annie

Heb elkaar lief!

(English below)
Het is groen op het eiland. Daar waar het anders in deze tijd droog en dor is, geniet de natuur nu van een bijzondere periode van regen. Bijna iedere dag valt er wel een (kleine) bui. Het is meer bewolkt en regenachtig dan andere jaren om deze tijd. Een zegen van de Heer, waar de natuur zichtbaar van geniet.
Ook voor de plantage is dit een zegen. God Zelf geeft water, waardoor de planten er veel beter uitzien. Naast de papaya’s gaan nu ook de bananen bloeien en wordt vrucht zichtbaar. Schitterend om te zien hoe het groeit aan de boom, een kunstwerk van onze Schepper.


Ruim een week geleden alweer hebben we een live interview gehad bij
the Last Reformation, TLR World. We hebben ervan genoten, wat zijn we dankbaar dat we hier aan mee mochten werken. We bidden dan ook dat velen hierdoor bemoedigd mogen worden. Voor wie het interview niet gezien heeft en nu wel nieuwsgierig wordt, is hier de link: https://youtu.be/4aYJePcOBhQ
Het gesprek met ons begint rond de 13e minuut.

Onze samenkomsten aan het water zijn waardevol. We bidden de Here dat Hij de mensen naar ons leidt, als we daar Zijn Woord openen en Hij doet het.
Een paar weken geleden spraken we over woorden van Jezus in Johannes 13: 34-35
“Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie Mijn leerlingen zijn.”
Net als het evangelie delen is ook dit een opdracht van Jezus. Is het zichtbaar in ons persoonlijk leven dat we leerlingen van Hem zijn? Verspreiden we Zijn licht, Zijn geur? Hoe doe je dat? Hoe ziet onze onderlinge liefde eruit voor de wereld?
Dicht bij ons zat een man op een bankje. Hij heeft blijkbaar ons gesprek gevolgd en draaide steeds meer naar ons toe. Na een uitnodiging van onze kant kwam hij dankbaar bij ons zitten. Hij was diep geraakt door ons gesprek en was hier in zijn eigen leven ook mee bezig, omdat hierover net in zijn kerk gesproken was.
We hebben een geweldig mooi uur samen gehad, waarin we onze wandel achter Jezus met elkaar konden delen.
Zo bijzonder hoe God mensen bij elkaar brengt. En zo een prachtige knipoog van de Heer: “zo verspreid je Mijn licht, Mijn geur.” Wat waren we aantrekkelijk voor deze man.
Toen we naar huis wilden gaan, ontmoetten we nog een vrouw voor wie we mochten bidden. Ook zij werd geraakt door onze vreugde in de Here. Ze nodigde ons uit bij haar thuis te komen om meer te horen. We zijn inmiddels al twee keer bij haar geweest, om het evangelie te delen en met haar te bidden. Ze is nieuwsgierig en wil meer. We zien vol verwachting uit wat de Here gaat doen.
Wij zijn het licht in deze steeds donkerder wordende wereld. Ons licht moet schijnen voor de mensen, zodat zij de eer gaan geven aan onze Vader in de hemel!

Het is heerlijk een leerling van Jezus te mogen zijn.
Vanuit Zijn liefde willen we jullie hartelijk groeten.

Arjan & Annie

LOVE EACH OTHER!

It is green on the island. Where it is normally dry and barren at this time, nature is now enjoying a special period of rain. Almost every day there is a (small) shower.
It is more cloudy and rainy than other years at this time. A blessing from the Lord, which nature visibly enjoys.
This is also a blessing for the plantation. God Himself gives water, which makes the plants look much better. Besides the papaya’s the banana’s are starting to bloom and the fruit is becoming visible. It is wonderful to see how it grows on the tree, a work of art from our Creator.

Over a week ago now, we had an live interview from the Last Reformation, TLR World. We enjoyed it and we are thankful that we were able to participate. We pray that many may be encouraged by this. For those who have not seen the interview and are now curious, here is the link: https://youtu.be/4aYJePcOBhQ
The interview with us starts around the 13th minute.

Our meetings at the waterside are valuable. We prayed to the Lord that He would lead people to us when we open His Word there and He does.
A few weeks ago we talked about the words of Jesus in John 13: 34-35
“I give you a new commandment: love one another. By your love for one another everyone will see that you are My disciples.”
Like sharing the gospel, this too is a command given by Jesus. Is it visible in our personal lives that we are disciples of Him? Are we spreading His light, His fragrance? How do we do that? What does our mutual love look like to the world?
Close by us, a man was sitting on a bench. He apparently followed our conversation and turned more and more toward us. After an invitation on our part, he gratefully came to sit with us. He was deeply touched by our conversation and was also dealing with this in his own life, having just spoken about it in his church.
We had a wonderful hour together, in which we could share our walk with Jesus.

So special how God brings people together. And such a wonderful wink from the Lord: “this is how you spread My light, My fragrance.” How attractive we were to this man.
When we wanted to go home, we met another woman for whom we were invited to pray. She too was touched by our joy in the Lord. She invited us to her home to hear more. We have been to her house twice now, to share the gospel and pray with her. She is curious and wants more. We look forward with expectation to see what the Lord is going to do.
We are the light in this increasingly dark world. Our light must shine before people so that they will give glory to our Father in heaven!

It is wonderful to be a disciple of Jesus.
From His love we want to greet you warmly.

Arjan & AnnieVoor alles een seizoen.

(English below)

Psalm 125:1 “Wie op de HEER vertrouwt is als de Sionsberg, die onwankelbaar vaststaat voor eeuwig.”

Sneeuw in Nederland, we genieten mee van de mooie foto’s die ons gestuurd worden. Bij ons is er vooral heel harde wind, wat overigens een heerlijke verkoeling brengt. Bijzonder hoe er overal op aarde verschillende seizoenen zijn. Dat is in de natuur een feit, maar ook in ons geestelijk leven een werkelijkheid.
In de winter zijn de bomen kaal en doods. In de lente ontstaat nieuw leven, bladeren en knoppen. Gevolgd door snoeien, bloeien en vrucht. Tot een plant gebracht heeft wat het moest brengen, dan volgt een tijd van rust en is de cyclus rond.
En voor iedere plant is het verschillend. De een geeft in het voorjaar vrucht, een ander in het najaar. Er zijn eenjarige planten en bij anderen duurt het een aantal jaren voor er vrucht zichtbaar is. Alles op Gods perfecte timing.
Zo verwachten we niet dat er in de winter appels aan de bomen groeien of vogels hun nest gaan bouwen. Er zijn duidelijke, herkenbare seizoenen.
Zo is het ook geestelijk. In alle seizoenen is het belangrijk om te vertrouwen op onze Schepper, Hij weet de perfecte tijd voor groei, bloei en vrucht.
Zien we in het leven van anderen vrucht, maar ons eigen leven lijkt nog als een knop, blijf vertrouwen op de Schepper, Hij weet wat Hij doet.

We krijgen zoveel lessen van de Heilige Geest als we op de plantage aan het werk zijn.
Op dit moment groeien er veel papaya-vruchten. Prachtig om dit proces te volgen. We willen ze wel groot en rijp kijken als dat zou kunnen. Nu komt het aan op geduld en wachten op het juiste moment tot de oogst. Zouden we ze te vroeg plukken, dan missen de vruchten hun doel. Dan zou al het werk en wachten voor niets zijn geweest. We wachten nu tot er een kleurtje aan de papaya verschijnt; voor ons het teken om te oogsten. Dan zijn ze klaar om als fruit verkocht te worden. Inmiddels groeien er al ruim 70 vruchten, van klein naar groot. Dit is het begin, er gaan nog velen volgen.

Ook in contacten met mensen merken we seizoenen. Het is bijzonder hoe de Heilige Geest ons steeds blijft benoemen dat we in rust en vertrouwen door mogen gaan, Hij is degene die Zijn kerk bouwt, niet wij. Willen we te snel, dan gaat de “vrucht” misschien verloren en mist het zijn doel.
Afgelopen week zijn we bij een mevrouw die ziek is, kanker heeft. Ze wilde graag gebed, ze zou graag weer kunnen lopen en naar de winkel gaan. We mochten haar het evangelie uitleggen. Ze zei dat ze niet wedergeboren is, maar hierover wel gehoord heeft in de kerk. Er was geen verlangen naar dat leven zichtbaar. We hebben voor haar gebeden, niets gebeurde wat voor ons zichtbaar was, maar we mochten zaaien.
In haar huisje hingen allemaal afbeeldingen van heiligen, we hebben haar verteld dat God een heilig en jaloers God is. Dat dit afgoden zijn en dat God alleen aanbeden wil worden. Inmiddels hebben we gehoord dat ze de afbeeldingen weggehaald heeft, een vrucht van ons bezoekje, we hopen en bidden dat ze ook verdere stappen neemt om wedergeboren te worden en Jezus te volgen met heel haar hart en leven. Misschien wel het meest belangrijke: als we niet gaan zaaien, kunnen we ook geen oogst verwachten.
Nu is het voor de Here, Hij is degene die doet groeien en wie weet mogen wij nog eens water geven….
We gaan door in vertrouwen op Hem die doet wat Hij belooft.

Liefs van ons beide vanuit een altijd zonnig Curacao!A season for everything.

Psalm 125:1 “He who trusts in the LORD is like Mount Zion, which stands unshaken forever.”

Snow in the Netherlands, we enjoy the beautiful pictures that are sent to us. In our region there is a very strong wind, which by the way brings a delicious refreshment. Special how there are different seasons everywhere on earth. This is a fact of nature, but also a reality in our spiritual lives.
In winter the trees are bare and dead. In spring, new life emerges, leaves and buds. Followed by pruning, flowering and fruit. Until a plant has brought what it had to bring, then a time of rest follows and the cycle is complete.
And for every plant it is different. One gives fruit in the spring, another in the fall. There are annual plants and with others it takes several years before fruit is visible. All on God’s perfect timing.
For example, in the winter we don’t expect apples to grow on trees or birds to build their nests. There are clear, recognizable seasons.
So it is also spiritually. In all seasons it is important to trust in our Creator, He knows the perfect time for growth, blossoming and fruit.
Do we see fruit in the lives of others, but our own lives still seem like a bud, keep trusting in the Creator, He knows what He is doing.

We get so many lessons from the Holy Spirit as we work on the plantation.
Right now there are many papaya fruits growing. Wonderful to watch this process. We do want to be able to make them look big and ripe if we could. Now it comes to being patient and waiting for the right time until harvest. If we picked them too early, the fruits would miss their purpose. Then all the work and waiting would have been for nothing. We now wait until a color appears on the papaya; for us the sign to harvest. Then they are ready to be sold as fruit. In the meantime there are already over 70 fruits growing, from small to large. This is the beginning, many more will follow.
(See the photo’s above)

We also notice seasons in contacts with people. It is special how the Holy Spirit keeps appointing us that we may continue in rest and confidence, He is the one who builds His church, not we. If we move too fast, the “fruit” might get lost and miss its target.
Last week we visited a lady who is sick, she has cancer. She wanted prayer, she would like to be able to walk again and go to the store. We were allowed to explain the gospel to her. She said she was not born again, but had heard about this in church. There was no desire for that life visible. We prayed for her, nothing happened that was visible to us, but we were allowed to sow.
In her house there were all images of saints hanging, we told her that God is a holy and jealous God. That these are idols and that God only wants to be worshipped. We have now heard that she has taken away the images, a fruit of our visit, we hope and pray that she will also take further steps to be born again and follow Jesus with all her heart and life. Perhaps most importantly, if we don’t sow, we can’t expect a harvest.
Now it is for the Lord, He is the one who makes it grow and who knows, we may water again….
We continue trusting Him who will do what He promises.

Love from both of us from a always sunny Curacao!Ga! in Mijn naam! – Go! in My name!

(English below)
“De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar en dan het rijpe graan in de aar.” (Marcus 4:28)
Bomen groeien nooit van de ene dag op de andere…. het is een proces. Eerst de boom, dan een bloesem, dan een knop en daarna de vrucht.
Wij geloven dat dit principe ook opgaat voor onze geestelijke groei in volwassenheid. We groeien in luisteren, wachten, volhouden en doorzetten. Kortom, in geloof en vertrouwen.

Een paar weken geleden gebeurde er iets wonderlijks tijdens onze fellowship aan het water.
We spraken met ons drieën vol verlangen over Jezus’ grote opdracht in Matt. 28:18-20 en maakten een afspraak om de straat op te gaan.
Ineens schoot er dicht bij ons een hele grote vogel het water in om te vissen, het bleek een zeearend te zijn. Daarna vloog hij ver weg.
Het ging zo snel, dat we het niet goed konden zien, alleen dat het een zeer grote vogel was. Onze zus vroeg de Heer of Hij de vogel terug wilde sturen.
De vogel was inmiddels wel een kilometer verder, maar na het gebed draaide hij van richting en kwam terug gevlogen, tot vlak voor ons. Daar, aan de kustlijn, bleef hij in de lucht “staan”, we konden het krachtige geluid van zijn vleugels horen.
Het was een moment van heilig ontzag voor ons allemaal. Het deed ons denken aan de doop van Jezus, toen Hij de Heilige Geest ontving.
Voor ons was dit het moment waarop we wachtten: Ga! in Mijn naam!

We zijn de straat op geweest en hebben de Heilige Geest krachtig aan het werk gezien:
– iemand die slecht zag, kon na gebed veel beter en verder kijken.
– maagpijn verdween na gebed, en de Heilige Geest raakte deze mevrouw krachtig aan, ze huilde haar diepe verdriet uit bij Hem.
– beenlengte verschil en rugpijn herstelde na gebed.
– pijnlijke knieën genazen.
– nekklachten verdween.
– Ischias klachten en beenlengte verschil verdween.
Het gebeurde zelfs dat mensen elkaar riepen, ze stonden te “wachten” op gebed.
Een andere dag mochten we met iemand bidden die verlangde naar de tongentaal en dit ook ontving. En iemand die door gebed bevrijding ontving.
Het meest bijzondere voor ons was dat de Heilige Geest ons beide dagen van te voren al liet zien wat er zou gebeuren, ook wees Hij ons aan waar we naar toe moesten gaan. En er gebeurde iedere keer meer dan Hij had laten zien. Boven bidden, boven beseffen liet Hij ons steeds Zijn kracht zien. Alle eer en glorie aan Jezus, naam boven alle namen!

“En als jullie een stad (een huis) binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet…..” (Lucas 10 : 8)
Deze tekst moesten we aan denken toen we ergens als welkom een kom soep kregen van verse vissenkoppen, speciaal voor ons gemaakt. Arjan kreeg als man de vissenkop. De soep was echt verrukkelijk en gelukkig was niet meer te zien dat het de kop van de vis was. Overigens een lekkernij hier, zo begrepen we, en dat kunnen wij nu ook zeker delen.

We zijn blij en dankbaar dat we Gods werk weer door ons heen zien gebeuren.
Ook met de visie die de Heer ons heeft gegeven toen we hier naar toe gingen, gaat Hij weer verder. Hij laat ons door woorden en Bijbelteksten meer van Zijn plan zien voor ons en dit eiland. Vol verlangen wachten we op de “geboorte” hiervan.
Wij staan op onze wachtpost en de Here zegt: “Het visioen wacht tot zijn tijd gekomen is, het getuigt ervan, het liegt niet. Ook al is het nog niet vervuld, wacht maar, het komt zeker, het zal niet uitblijven.” (Habakuk 2:3)

Tot slot wensen we jullie gezegende feestdagen toe en Gods rust, kracht en nabijheid voor het nieuwe jaar. Dit jaar is bijna voorbij, we zijn weer een jaar dichter bij de komst van Jezus!!

Lieve groetjes van ons beide,
Arjan & Annie

Dank en gebedspunten:

We zijn dankbaar voor:
– het afgelopen jaar
– onze gezondheid
– Gods nabijheid dwars door alles heen
– lieve vrienden die met ons meebidden, strijden en wachten
– alle giften en hulp zodat we hier kunnen leven en werken

Willen jullie samen met ons bidden:
– voor geloof en vertrouwen om vol te houden en op Gods timing te wachten
– voor Zijn leiding om de juiste personen op straat tegen te komen
– dat God blijft voorzien in onze dagelijks onderhoud
– dat God ons duidelijk de richting geeft voor de visie die Hij ons heeft gegeven
– dat 2021 een jaar van doorbraak wordt voor ons werk op Curaçao

Go! in My name!

“The earth bears fruit by itself, first the stalk, then the spike, and then the ripe grain in the spike”. (Mark 4:28)
Trees never grow from one day to the next…. it’s a process.
First the tree, then a blossom, then a bud and then the fruit.
We are growing in listening, waiting, sustaining and persevering. In other words, in faith and trust.

A few weeks ago something wonderful happened during our fellowship at the waterside.
The three of us talked longingly about Jesus’ great commission in Matt. 28:18-20 and made an appointment to go out into the streets.
Suddenly close to us a very big bird shot into the water to fish, it turned out to be a white-tailed eagle. Then it flied far away.
It went so fast that we could not see it very well, only that it was a very large bird. Our sister asked the Lord to send it back.
By now the bird was a mile away, but after the prayer he turned and came back and flew right in front of us. There, on the coastline, he remained “standing” in the air, we could hear the powerful sound of his wings.
It was a moment of holy awe for all of us. It reminded us of the baptism of Jesus when He received the Holy Spirit.
For us, this was the moment we waited for: Go! In My name!

We went out on the streets and saw the Holy Spirit at work:
– someone who saw bad could look much better and farther after prayer.
– Stomach pain disappeared after prayer, and the Holy Spirit touched this lady powerfully, crying out her deep sorrow to Him.
– leg length difference and back pain healed after prayer.
– painful knees healed.
– neck pain disappeared.
– Sciatica symptoms and leg length difference disappeared.
It even happened that people called each other, they were waiting for prayer.
Another day we were allowed to pray with someone who longed for and received the gift of tongues. And someone who received deliverance through prayer.
The most special thing for us was that the Holy Spirit showed us both days in advance what would happen, He also showed us where to go. And each time more happened than He had shown us. Above praying, above realizing, He always showed us His power. All honor and glory to Jesus, name above all names!

“And if you enter a city (a house) and are welcome there, eat the food that’s put you in front of…..” (Luke 10 : 8)
We had to think of this text when we received a bowl of soup made of fresh fish heads, specially made for us, as a welcome. Arjan got the fish head as a man. The soup was really delicious and fortunately it was no longer visible that it was the head of the fish. By the way, a delicacy here, we understood, and we can certainly share that now.

We are happy and thankful to see God’s work through us again.
Also with the vision the Lord has given us when we went here, He continues again. Through words and Bible texts He shows us more of His plan for us and this island. Full of longing we wait for the “birth” of this.
We stand on our guard and the Lord says: “The vision waits until His time has come, it bears witness, it does not lie. Even if it has not yet been fulfilled, wait, it will come for sure, it will not fail”. (Habakuk 2:3)

Finally, we wish you blessed holidays and God’s peace, strength and nearness for the New Year. This year is almost over, we are one year closer to the coming of Jesus!

With love from both of us,
Arjan & Annie

Thanks and prayer points:

We are thankful for:
– the past year
– our health
– God’s closeness through everything
– dear friends who pray, fight and wait with us
– all gifts and help so that we can live and work here

Please pray with us:
– for faith and trust to hold on and wait for God’s timing
– for His guidance to meet the right people on the street
– that God continues to provide for our daily needs
– that God clearly gives us the direction for the vision He has given us
– that 2021 will be a year of breakthrough with our work on CuracaoWerken of wachten

(English below)

Lieve mensen,

In wat een bijzondere, roerige tijd leven we. Het jaar 2020 loopt naar het einde, wat een bewogen jaar is het tot nu toe. En het lijkt nog niet voorbij, maar…
Waar leggen we onze focus, waar is ons hart op gericht.
Het lijkt wel of de wereld slaapt en niet ziet in welke tijd we leven. En niet alleen de wereld, hoeveel christenen zien werkelijk verlangend uit naar onze “Bruidegom” Jezus Christus in deze tijd?
Dit laatste maakt dat we graag aan het werk willen voor onze Heer, er is immers nog maar weinig tijd. Here, we zijn toch niet op Curaçao om “niets” te doen?
En de Here antwoord: “wacht”…..
Vorige week hoorden we in een teaching van Derek Prince een zin die ons diep raakte: “Wat is moeilijker; werken voor de Heer of wachten op de Heer.
We willen zo graag aan het werk voor de Heer, maar wat als Hij vraagt om te wachten. In de tijd van wachten worden we getest en beproefd; in geduld, in standvastigheid en doorzettingsvermogen. Dit zijn de vruchten, de schatten die bewaard worden in de hemel. Niets zichtbaar aan de buitenkant, maar van binnen wordt er hard gewerkt. Bouwen op de Rots, zodat we niet wankelen als de stormen komen.
“Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers” zegt Salomo in Psalm 127.
Afhankelijk blijven van Hem, zodat we niets uit eigen kracht doen,
maar net als een zonnebloem steeds ons hoofd naar het Licht gericht houden,
en het alleen van Hem verwachten.

We genieten van onze fellowship, ook al zijn we maar met ons drieën. Samen groeien in geloof en vertrouwen, naar de Here en naar elkaar. We komen iedere week zeker een dag bij elkaar. Deels aan het water en deels bij ons thuis. We delen ons leven, lezen in de Bijbel en bidden met en voor elkaar. Samen eten is er een belangrijk onderdeel van. We genieten ervan om dan ook samen de “maaltijd van onze Heer” te gedenken.
We weten ons een in Hem, ook als we gesprekken aangaan met mensen en bezoeken afleggen.

De Here heeft ons eiland gezegend met erg veel regen de afgelopen tijd, 10 dagen heeft het flink geregend. Daardoor was het niet mogelijk om te werken op de plantage en de planten “verdronken” bijna. Inmiddels zijn de plassen weg, maar het land is nog verzadigd.
Sommige Moringa bomen waren ontworteld en omgevallen (een mooi geestelijk beeld, hoe belangrijk “goed geworteld zijn” is). Ze zijn gesnoeid en opnieuw geplant.
Nu is het tijd om alle schade weer te herstellen en om het land verder te bewerken tot vruchtbare grond.

We willen jullie vragen om voor ons te blijven bidden. Tegelijk willen we jullie bedanken voor alle gebeden en steun op wat voor manier dan ook. We kunnen niet zonder de hulp van broers en zussen op afstand. We voelen ons gezegend in onze Hemelse Vader.

Liefs van ons beide,

Arjan & Annie

Working or waiting

Dear people,

What a special, turbulent time we live in. The year 2020 is coming to an end, what an eventful year it has been so far. And it doesn’t seem over yet, but…
Where do we put our focus, where is our heart fixed on.
It seems as if the world is asleep and doesn’t see what time we’ re living in.
And not just the world, how many Christians are really longing for our “Bridegroom” Jesus Christ in this time?
This makes us want to go to work for our Lord, because there is not much time left. Lord, we are not on Curacao to do “nothing”, are we?
And the Lord responds: “wait”…..
Last week in a teaching by Derek Prince we heard a sentence that touched us deeply: “What is more difficult; working for the Lord or waiting for the Lord”.
We are so desirous of working for the Lord, but what if He asks us to wait. In the time of waiting we are tested and tested; in patience, in steadfastness and perseverance. These are the fruits, the treasures kept in heaven. Nothing visible on the outside, but hard work inside. Building on the Rock, so that we do not shake when the storms come.
“If the Lord does not build the house, the builders toil in vain” says Solomon in Psalm 127.
To remain dependent on Him, so that we do nothing out of our own strength, but like a sunflower, always keep our heads turned toward the Light, and expect it from Him alone.

We enjoy our fellowship, even if it’s just the three of us. Growing together in faith and trust, to the Lord and to each other. We meet every week for at least one day. Partly at the waterside and partly at our home. We share our lives, read the Bible and pray with and for each other. Eating together is an important part of it. We enjoy celebrating the “meal of our Lord” together.
We know ourselves one in Him, also when we have conversations with people and make visits. (see photo 1)

The Lord has blessed our island with a lot of rain recently, 10 days it’ s rained a lot. So it was not possible to work on the plantation and the plants almost “drowned”. By now the water is gone, but the land is still soggy.
Some Moringa trees were uprooted and fallen (a nice spiritual picture), how important it is to be “well rooted”. They have been pruned and replanted.
Now it’s time to restore all the damage and further cultivate the land into fertile soil.
(see photo 2 & 3)

We would like to ask you to keep praying for us. At the same time, we would like to thank you for all your prayers and support in every kind of way. We cannot do this without the help of brothers and sisters at a distance. We feel blessed in our Heavenly Father.

Love from both of us,

Arjan & Annie